Kommuniké från bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 31 juli 2020

Brighter AB (publ) (”Brighter” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 31 juli 2020 en extrainsatt bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.brighter.se.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ledamöter.

Stämman beslutade att välja Emilie Erhardt Winiarski, Hab El Assaad, Sofia Landström, Åsa Sjöblom Nordgren och Truls Sjöstedt till styrelseledamöter.

Den nyvalda styrelsen kommer att besluta om vem som ska bära ordförandeskapet. Tidigare styrelseordföranden Truls Sjöstedt har avböjt att åter ta uppdraget som styrelseordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som är utsedda av stämman. Truls Sjöstedt avböjde att framöver uppbära ordinarie arvode. Därutöver ska medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet erhålla ytterligare 20 000 kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar