Rapport från Bris: arbetet för en trygg idrott behöver stärkas

I en ny rapport pekar Bris på vikten av att på riktigt implementera och levandegöra ett barnrättsperspektiv inom idrotten för att säkra en trygg idrott för varje barn. Idag finns brister både i idrottens förebyggande arbete mot övergrepp, och i hur man agerar när övergrepp skett.

Idrotten är en folkrörelse där 80-90 procent av Sveriges befolkning någon gång varit medlem. Näst efter skolan är idrottsrörelsen den bredaste och största samlingspunkten för barn. Det gör att idrotten fyller en viktig funktion i samhället för att förverkliga flera av de rättigheter som finns i barnkonventionen.

– En trygg idrott är en bra idrott. Tyvärr visar forskning att övergrepp sker inom idrotten, och det vittnar även barns och idrottsledares samtal till Bris om. Just nu rör det på sig inom idrotten kring dessa frågor. Det är positivt och det är viktigt att den rörelsen fortsätter, att idrotten tydliggör ställningstaganden, att arbetet ges prioritet, tid och resurser, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

När ett barn utsätts för övergrepp av en vuxen hen ser upp till, som en idrottstränare, är det svårt för barnet att berätta för någon. Tränaren kanske är omtyckt av barnets förälder, eller så är barnet rädd att riskera sitt idrottande och sina framtidsdrömmar om hen berättar. Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp beskriver för Bris att det påverkat dem under en lång tid, att de ofta drabbas av självförakt och skuld- och skamkänslor. De funderar på vad de själva hade kunnat göra annorlunda.

– Vi på Bris ser att idrottsrörelsen behöver skapa förutsättningar för barn att slå larm och snabbt kunna berätta vid övergrepp, så att barnet kan få stöd och förövare kan stoppas. Idag kan det dröja till vuxen ålder innan offer berättar, det måste förändras, säger Magnus Jägerskog.

Rapporten ”Sexuella övergrepp inom idrotten” redogör för kunskapsläget, och ger rekommendationer till idrottsrörelsen och till regeringen om vad de bör göra för att idrotten ska vara en trygg och säker miljö för varje barn.

Rapportens slutsatser är:

- Att ytterligare steg behöver tas för att implementera ett barnrättsperspektiv inom idrotten.

- Att sexuella övergrepp förekommer och är ett generellt problem inom idrotten.

- Att policys behöver tydliggöras ytterligare för att stärka skyddet mot sexuella övergrepp inom idrotten.

- Att det finns ett glapp mellan policys och verklighet. Idrotten har inte lyckats omsätta/implementera policys i tydliga och handfasta rutiner, för såväl det förebyggande arbetet mot övergrepp som för agerande om övergrepp skett.

- Att det finns en ökande medvetenhet om, och vilja till, ett förstärkt barnrättsperspektiv inom idrotten.

- Att idrottens organisering ställer särskilda krav på uppförandekod samt trygghetssystem.

För mer information, kontakta:
Silvia Ernhagen, kommunikationschef
silvia.ernhagen@bris.se
070-160 88 09 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se 

Taggar:

Om oss

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se Bris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50 PG: 90 15 04-1

Media

Media

Snabbfakta

I en ny rapport pekar Bris på vikten av att på riktigt implementera och levandegöra ett barnrättsperspektiv inom idrotten för att säkra en trygg idrott för varje barn.
Twittra det här

Citat

Vi på Bris ser att idrottsrörelsen behöver skapa förutsättningar för barn att slå larm och snabbt kunna berätta vid övergrepp, så att barnet kan få stöd och förövare kan stoppas.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare