Dela

Citat

Det är tydligt i barnens samtal till Bris hur viktig idrotten är i mångas liv. Men deras vittnesmål visar också att idrotten behöver göra mer i trygghetsfrågor.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
De samtal som har med julen att göra är ofta kopplade till familj och familjekonflikter.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Katarinahissen har sedan slutet av 1800-talet använts för att sprida olika budskap över hela Stockholm. Och det är precis vad vi vill göra nu, sprida ett ljus av medmänsklighet till samhället i stort och uppmana vuxna att ta ställning för alla barns rätt att må bra.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Det är positivt och fullt rimligt att bedömningsgrunden för barn som flytt till Sverige inte påverkas av de långa handläggningstiderna.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Samhället missar alltför ofta att lyssna på barn och unga, de som själva är experter på sina egna liv.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Att köpa Bris ”Lilla stjärna” är en medmänsklig handling för de yngsta i vårt samhälle.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Jag hoppas att idrottsledare som vill ha stöd kring svåra frågor eller känner oro verkligen använder linjen och den kompetens som Bris har
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Jag tycker vuxna har ett ansvar för att våga prata om det som känns allra svårast för annars kan det vara omöjligt för våra barn att be om hjälp. Det här är mitt sätt att visa att jag står på barnens sida.
Linnéa Claeson, Bris-idol 2017
Bris ambition är att alltid ligga i framkant digitalt och möta barn och unga på deras arenor och erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar. Vi är glada att nu kunna rulla ut en rad nya funktioner.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
När 4 av 10 samtal till Bris handlar om psykisk ohälsa och när allt fler beslutsfattare pratar om vikten av att stärka barns psykiska hälsa är det förstås oacceptabelt att tillgängligheten så allvarligt har försämrats de senaste åren
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Jag hoppas att Bris rapport bidrar till ett Sverige som bättre verkar för alla barns rätt att må bra.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Det är mycket viktigt att satsningen leder till en mer likvärdig vård för barn och unga i hela Sverige, vi vet att skillnaderna i tillgången till vård och stöd idag är oacceptabla.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Vi hoppas att regeringen nu visar handlingskraft och hittar ett sätt att fortsätta arbetet framåt med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
När barn inte känner sig trygga i skolan så får de inte det sommarlov de behöver och har rätt till. Skolpressen och otryggheten tynger under hela lovet.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Vi på Bris ser att idrottsrörelsen behöver skapa förutsättningar för barn att slå larm och snabbt kunna berätta vid övergrepp, så att barnet kan få stöd och förövare kan stoppas.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Många kommuner funderar över hur man på bästa sätt kan arbeta för barn som flytt. Genom att delta i projektet finns möjlighet för att kunna utbyta erfarenheter med andra kommuner i landet.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Vi pratar med många barn som känner sig ensamma när kompisar försvinner iväg på semestrar och aktiviteter.
Sofia Lindstén, kurator i Bris stödverksamhet
Ida Östensson visar hur en persons engagemang kan få igång en hel folkrörelse. Hennes konkreta sätt att arbeta visar hur vi alla kan omsätta mänskliga rättigheter till praktik, och bidrar till att stärka barns och ungas livsvillkor i Sverige.
Ulf Spendrup, avgående ordförande för Bris förbundsstyrelse
Som ny ordförande för Bris lovar jag att verka för att vi i samtliga beslut, i samtliga möten med förbundsstyrelsen ska ha barnperspektivet i främsta rummet.
Annabella Kraft, ny ordförande i Bris förbundsstyrelse
Jag har haft förmånen att vara organisationens ordförande under två mandatperioder och under den tiden har Bris professionaliserat stödverksamheten, ökat tillgängligheten, stabiliserat ekonomin och gjort viktiga förflyttningar som barnrättsorganisation.
Ulf Spendrup, avgående ordförande för Bris förbundsstyrelse
I november ifjol samlades världens hjälplinjer för barn i Bangkok och antog en deklaration där vi uppmanar världens länder att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i Agenda 2030, att eliminera allt våld mot barn.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Som vuxen är det viktigt att vara nyfiken inför högtider av detta slag och våga fråga om alkohol, och visa att du finns där oavsett vad som händer. Framför allt är det viktigt att prata med sitt barn utan att skuldbelägga.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
En stor del av Bris stödverksamhet sker på våra digitala plattformar, så vi är helt beroende av att de fungerar och är lättillgängliga.
Hanna Persson, kurator och ansvarig för stödfunktionerna på Bris.se
Vi är glada att genom det här samarbetet kunna bidra till en trygg idrott för barn.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Det är mycket glädjande att regeringen lyssnat på Bris och andra organisationer som lyft denna problematik under flera år. I Bris kontakter med barn och unga hör vi varje dag om hur de slussas runt, faller mellan stolarna och upplever att ingen ser helheten i deras situation.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Bris årsrapport är en alarmklocka som beskriver verkligheten för de barn som kämpar för sin rätt till hälsa.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Vår förhoppning är att de här filmerna kan få barn som känner sig oroliga över pengar att se att de inte är ensamma och att det inte är deras fel.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Situationen för barn som kommit ensamma är ovärdig Sverige. Med den här satsningen vill vi på Bris ge stöd direkt, men också mobilisera hela samhället.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Julen är en högtid som förknippas med gemenskap och värme, och som barnens högtid men många barn som har det jobbigt hemma upplever att julen blir extra tung med bråk, våld och fulla vuxna.
Catarina Nylund, kurator på Bris
Julen ska vara barnens högtid, men vi på Bris vet att det inte alltid blir så. Våra kuratorer finns på plats hela jullovet och lyssnar när ett barn inte har någon annan vuxen att prata med.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
I stödgrupperna får barnet träffa andra barn i samma situation, kunskap om sina rättigheter och stöd i att hantera sin situation.
Sofia Grönkvist, Bris
När barn och unga börjar sätta ord på tankar, erfarenheter och frågor kan de också börja formulera sitt behov av stöd och hjälp. Kan Brisbot hjälpa bara ett barn i det så har den uppfyllt sitt syfte.
Sara André, kurator i Bris stödverksamhet
Det är oerhört allvarligt att vuxna som ska vara förebilder och ledare kränker barn och hela samhället behöver ta det på allvar. Bris kommer aldrig att backa, men vi behöver modiga och kunniga vuxna i idrottsrörelsen som kan se och agera när barn far illa. Därför stärker vi nu vårt samarbete med idrottsrörelsen.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Varje dag berättar barn för Bris om hur de far illa på olika sätt, och det blir tydligt hur barns rättigheter kränks. Därför kan vi inte fira barnkonventionens födelsedag, utan dagen måste vara ett avstamp för fortsatt kamp för barnets rättigheter.
Emma Bennwik, Bris barnrättsspecialist
När nyanlända barn hittar idrotten kan det innebära en utmaning för tränare och ledare att möta barn och unga som bär på traumatiska upplevelser och erfarenheter av flykt. Vi på Bris ser fram emot att, tillsammans med Riksidrottsförbundet, kunna stötta dem i det.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Jag önskar att jag själv hade kontaktat Bris när jag var yngre och jag vill inte att fler barn ska gå miste om den möjligheten idag.
Keyyo, komiker och Youtube-stjärna
Att se idoler prata om svåra saker öppnar upp för samtal, och genom idolkorten kan fler barn få veta att Bris finns här om de behöver någon att prata med.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
I Bris stödverksamhet får vi varje dag höra barn berätta om hur deras rättigheter kränks, trots att staten Sverige sedan länge är bunden till barnkonventionen. För oss på Bris är det tydligt att barns rättsliga status måste höjas, och det gläder oss att utredningen bekräftar vår bild och tydligt synliggör den rättsosäkerhet som idag drabbar barn i Sverige.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Räknas det som våld när hon drar i håret, tar stryptag, kastar ner mig på golvet, slår mig i skallen för att jag har tagit godis utan att fråga? Räknas det som våld eller är det bara någon slags grov uppfostran?
CItat ur Bris Rapport
Det är en positiv signal, efter flera års negativ utveckling, att andelen elever som klarar grundskolan ökar, även om det fortfarande är för många som går ut med ofullständiga betyg. Vi vet att fullständiga betyg i årskurs nio är en viktig skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa bland barn.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Alla barn har rätt att påverka beslut som påverkar dem – det inkluderar även budgetbeslut. Barn är den enda grupp samhällsmedborgare som saknar rösträtt. Det vilar därför ett tungt ansvar på våra högsta beslutsfattare att tillvarata barns röster på andra sätt, så som att särskilt lyssna och beakta barnets intresse i statsbudgeten.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Många barn beskriver för Bris att de slussas runt bland olika instanser i samhället men att de aldrig riktigt blir sedda. Det är uppenbart att vi måste bli bättre på att se helheten kring det enskilda barnet och en förutsättning för det är bättre samverkan. Därför startar vi nu Bris nätverk.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Jag är stolt över att leda en organisation som åstadkommit så mycket. Men jag ser också att vi fortfarande behövs.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
Alla vuxna kan hjälpa barn i sin närhet att skapa motståndskraft och livsmod. Det är en tydlig erfarenhet av tusentals samtal till Bris och det bekräftas också i forskning. Ändå är många vuxna osäkra och rädda för att göra fel.
Petter Iwarsson
– Att så många behöver Bris stöd under sommarlovet visar hur viktigt det är att vi fortsätter fokusera på att stoppa den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Alla barn som behöver det måste få rätt stöd, i ett tidigt skede, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.
Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare
– Det är väldigt tufft att vara ung idag, att passa in och leva upp till samhällets normer. Jag vill kunna hjälpa människor med min musik, på samma sätt som många andra artister har hjälpt mig. Genom musiken så vill jag stå upp för människors lika värde, oavsett nationalitet, hudfärg eller sexuell läggning.
Ella Rammelt, artist
Det är viktigt för oss att komma ut till olika platser i landet och möta barn och unga på deras hemmaplan. Samarbetet med RIX FM Festival ger oss en unik möjlighet att sprida vårt budskap och öka kännedomen om både Bris och barnets rättigheter.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
– Att umgås tätt tillsammans gör att bråk och konflikter i familjen ofta blir mer påtagligt. Många barn och unga hör av sig till Bris om just familjekonflikter, samt om vuxnas missbruk och riskbruk. Utanförskap blir också tydligt för barn som kanske är kvar hemma när alla kompisar reser bort.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
– Det som har framkommit i avhandlingen är både oroväckande och oacceptabelt. Att en så stor del av vårdpersonalen är osäkra på hur de ska agera då de misstänker att ett barn far illa är något som måste hanteras brådskande.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Catarina Nylund, kurator på Bris
– Integritet handlar till stor del om att känna efter var ens egna gränser går. Vad är jag beredd att dela med mig? Var går min gräns? Det handlar inte om att sätta upp de här gränserna åt barnen, utan om att vägleda dem så att de kan fatta mer medvetna beslut.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp