CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)delårsrapport januari-juni 2018

2018-08-31 08:00

ANDRAKVARTALET 2018  

Siffror jämfört med april– juni2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 41MSEK (155) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -30MSEK (31) 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -35MSEK (26) 
 • Eget kapital uppgick till 146MSEK (178) 
 • Likvida medel var vid periodens slut 24MSEK (16) 
 • Antal produktionsstartade bostäder 0 st (16 st)
 • Antal bostäder i pågående produktion 257 st (246 st)
 • Antalet färdigställda bostäder 52 st (116 st)

JANUARI – JUNI 2018

Siffror jämfört med januari – juni 2017 

 • Nettoomsättningen minskade till 137MSEK (323) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -28MSEK (52) 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -40MSEK (17)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2018   

 • 52 nya bostäder i Östersund och Växjö har färdigställts under andra kvartalet 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  

 • Investerarna i Bygga Bostäders säkerställda obligationslån har accepterat finansiering för bostadsrättsföreningar från andra finansiärer än banker samt vissa andra förändringar av åtaganden i obligationslånet. Ändrade och omformulerade obligationsvillkor finns på hemsidan.
 • Jesper Widfeldt har utsetts till ekonomichef i samband med att Johanna Clason lämnar Bygga Bostäder för att tillträda som CFO på en bank.  

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti2018 kl 08.00. 

För ytterligare information, var god kontakta: 

Jonas Åkerman, VD 

+46 76 196 55 02 

 jonas.akerman@byggabostader.se 

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar prisvärda bostadsrätter av hög kvalité i standardiserade radhus och flerbostadshus. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mellanstora svenska städer där tillväxten och efterfrågan på bostäder är stark. Bygga Bostäder kontrollerar hela projekten från markprojektering, byggnation till slutbesiktning. I kombination med standardiserade bostäder medför detta effektiva processer och lägre byggrisk.

Om oss

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.