Delårsrapport ByggPartner januari-mars 2021

Report this content

FORTSATT STARK ORDERINGÅNG, REKORDSTOR ORDERSTOCK, ÖKAD OMSÄTTNING OCH MARGINAL

Januari – mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 490,7 (432,0) Mkr

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,8 (14,5) Mkr

Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,4) procent

Resultatet efter skatt uppgick till 15,3 (11,4) Mkr

Resultatet per aktie uppgick till 1,27 (0,94) kronor

Orderingången uppgick till 709,6 (628,2) Mkr

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 824,9 (1 871,0) Mkr

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 (-28,7) Mkr

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,3 (26,4) procent

Tillträde av förvärvet av Huskomponenter Linghed AB har skett per 2021-01-04

” Glädjande att notera att tillväxten sker med stärkt rörelsemarginal och ökad lönsamhet. Vi ser det tydliga resultatet av ett konsekvent arbete med marknadsaktiviteter, val av rätt projekt och förbättrad projektstyrning”, kommenterar Fredrik Leo, avgående vd.

VD:s kommentar

Stark orderingång och lönsam tillväxt

ByggPartners starka orderläge har varit ett återkommande glädjeämne i våra rapporter. Den här kvartalsrapporten är inget undantag. Vi kan åter konstatera att vi har slagit rekord, med en orderstock som uppgår till drygt 2,8 miljarder kronor. Även orderingången i kvartalet är fortsatt stark med 709 Mkr, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år.

Samtidigt som vi fyller på med nya uppdrag startar vi produktionen i andra. När många projekt ligger i byggfasen ger det effekt på vår omsättning och vi växer i kvartalet med nästan 14 procent varav en organisk tillväxt på knappt 11 procent. Glädjande att notera är tillväxten sker med en stärkt rörelsemarginal och ökad lönsamhet. Vi ser det tydliga resultatet av ett konsekvent arbete med marknadsaktiviteter, val av rätt projekt och förbättrad projektstyrning. Vi fortsätter att sträva mot vårt långsiktiga finansiella mål, en rörelsemarginal om 5 procent.

Stort intresse för vårt erbjudande
ör oss är det centralt att fylla orderstocken med projekt som skapar nytta för kund, samhälle, och för oss som bolag. Det är den långsiktigt sunda strategi som bäddar för vår lönsamma tillväxt. Vi ser ett fortsatt stort intresse för hyresrätter, samhällsfastigheter och träbyggnad. Tre av våra starkaste kort. Att vi är tydliga med vår position och vårt erbjudande lockar kunder som vill samarbeta i en rådgivande anda med en effektiv, renodlad byggentreprenör.

Nya projekt och pågående produktion

ByggPartner har hög aktivitet i alla våra regioner. Under kvartalet har vi bland annat skrivit kontrakt med Åke Sundvall om ett nytt bostadskvarter i Uppsala, med Magnolia om bostäder i Enköping samt med Micasa om utveckling av ett omsorgsboende i Stockholm. Samtidigt bygger vi bostäder i Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Falun och Stockholm, omsorgsboenden i Gagnef och Gävle, skolor i Eskilstuna och i Gävle. Vi fyller på och arbetar av, vilket skapar fortsatt tillväxt.

Efterfrågad träkompetens och ambitiöst klimatmål

Vår kompetens inom träprojekt börjar bli känd i branschen. Vi får många intressanta förfrågningar om att bygga i trä. Förvärvet av Huskomponenter Linghed AB, som tillverkar byggelement i trä ger ökad konkurrenskraft inom träbyggnad och kompletterar vår starka profil. Under våren har vi bland annat arbetat med optimering av samverkanseffekten mellan ByggPartner, Huskomponenter Linghed AB och våra kunder. Här har vi bara sett början på en mycket intressant utveckling för bolaget. Linghed var ByggPartners första förvärv sedan börsintroduktionen och bidrog positivt till resultatutvecklingen i kvartalet.

ByggPartners stora partneringprojekt i trä: Hemlingborg i Gävle, Slottet i Falun och Trafikverkets huvudkontor i Borlänge, har rönt stor uppmärksamhet och stärker vår marknadsposition samtidigt som de bidrar till vår hållbarhetsprofil. Under kvartalet har vi även beslutat om ett ambitiöst klimatmål: ByggPartner ska vara ett klimatneutralt företag senast 2030. Det kräver engagemang i hela organisationen och vi är motiverade att visa att ekonomisk och klimatmässig hållbarhet går att förena.

I och med detta lämnar jag över ledningen av ByggPartner till Sture Nilsson som efterträder mig på vd-posten. Jag finns kvar i bolaget som marknadschef och ser fram emot att i den rollen arbeta vidare med vår sunda tillväxt.

Falun den 17 maj 2021

Fredrik Leo, VD, ByggPartner

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 08:33 CET.

Fredrik Leo, VD
Mobil: 076-677 66 10
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.