Delårsrapport januari – mars 2018

Report this content

Januari – mars 2018

Nettoomsättningen uppgick till 367,3 (290,2) Mkr

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,0 (8,7) Mkr

Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (3,0) procent

Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (6,9) Mkr

Resultatet per aktie uppgick till 0,75 (0,57) kronor

Orderingången uppgick till 605 (441) Mkr

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 838 (1 616) Mkr

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (1,4) Mkr

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34,4 (38,1) procent

Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:

"Omsättning och rörelsemarginal på väg upp och rekordstor orderstock!"

VD:s kommentar

Under första kvartalet har omsättningen tagit fart, vi har fått igång ett antal partneringprojekt vi väntat på och rörelsemarginalen är på väg upp. Det har varit en kall och snörik vinter som självklart kostat mycket för projekten men trots det är marginalen bättre än motsvarande period förra året.

Orderingången första kvartalet har varit god, betydligt högre än första kvartalet 2017 vilket skapar trygghet och en stark position inför framtiden. Marknaden är orolig men än så länge ser inte vi någon avmattning inom vår geografi i de segment vi verkar i. Det är ju framför allt inom bostadsutvecklingen osäkerheten finns och vi är inte fokuserade mot det segmentet. Vi har nu en orderstock på drygt 1,8 miljarder vilket är den högsta siffran någonsin i koncernen och vi har samtidigt potential till ännu fler order i ett antal partneringprojekt som endast är orderlagda med Fas-1 volym (se sid 17).

I entreprenadverksamheten går maskineriet nästan för fullt, vi har fortfarande några projekt i Västerås och Arboga som är i slutfasen av Fas-1, arbetet fortgår enligt plan och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i marken i sommar. Att bedriva projektverksamhet är förknippat med risk och vi jobbar hårt med att minimera dessa tillsammans med våra kunder och underentreprenörer. Vi har omorganiserat vår stockholmsverksamhet för att få tydligare styrning med en ny arbetschef och även i Västerås har vi en ny arbetschef på plats.

Serviceverksamheten har haft en kraftig omsättningsökning men har drabbats av den kalla och snörika vintern vilket har påverkat marginalen under första kvartalet.

Ställningar och fallskydd har också drabbats av vintern vilket påverkat resultatet men här ser vi nu projekten komma igång.

Kassaflödet för perioden var bra, bättre än motsvarande period föregående år, vilket är ett resultat av vårt arbete med att minimera kapitalbildningen.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Januari - mars 2018

   

Orderingången inom koncernen för första kvartalet uppgår till 605 (441) Mkr, vilket är 37 procent högre än under motsvarande period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista mars 2018 till 1 838 (1 616) Mkr vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med samma period 2017. Flera större partneringprojekt som erhållits under 2017 och 2018, är endast orderregistrerade med motsvarande Fas1-delen och förväntas kunna registreras under innevarande år, se beskrivning sid 17.

Nedanstående diagram visar andel partnering i orderstock per 2018-03-31.

   

Nedanstående diagram visar orderingång och orderstock per kvartal.

NETTOOMSÄTTNING

Januari - mars 2018

Omsättningen uppgick till 367,3 (290,2) Mkr, en ökning med 27 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet entreprenad redovisade en omsättning om 316,5 (252,1) Mkr, en ökning med 26 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 43,9 (30,0) Mkr, en ökning med 46 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 10,2 (11,1) Mkr, en minskning med åtta procent.

  

RESULTAT

Jan – mars 2018

   

Rörelseresultatet uppgick till 12,0 (8,7) Mkr för första kvartalet, en ökning med 37 procent.

Rörelseresultatet för entreprenadverksamheten uppgick till 12,8 (8,6) Mkr, en ökning med 48 procent. Resultatet för byggservice minskade med 17 procent till 1,0 (1,2) Mkr. Ställningar och fallskydd redovisade ett resultat på 0,6 (0,8) Mkr, en minskning med 18 procent.

De totala produktions- och driftskostnaderna för delårsperioden uppgick till 347,4 (273,8) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 7,9 (7,7) Mkr motsvarande 2,1 (2,7) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,3 (3,0) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,2 (0,0) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 11,8 (8,8) Mkr. Periodens skattekostnad var 2,8 (1,9) Mkr och nettoresultat uppgick till 9,1 (6,9) Mkr.

KASSAFLÖDE

Januari – mars 2018

   

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (1,4) Mkr för första kvartalet.

Det ökade kassaflödet är till huvudsak beroende på att rörelseresultatet är högre samt även en minskning av rörelsefodringar.

Kassaflödet i investeringsverksamheten var -0,7 (-0,6) Mkr.

  

INVESTERINGAR

   

ByggPartner har inga pågående investeringar och har heller inte genomfört några investeringar under 2018 utöver vad som framgår av denna rapport. Avseende ställningsmaterial samt fordon som finansierats med finansiell leasing uppgår nettoinvesteringen under perioden till 1,5 (0,6) Mkr. Avskrivningar under perioden har gjorts med 2,2 (2,2) Mkr.

  

FINANSIELL STÄLLNING

   

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 132,3 (88,5) Mkr. Soliditeten uppgick till 34,4 (38,1) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 146,3 (150,4) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 7,9 (15,1) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 138,4 (135,3) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 402,4 (355,1) Mkr.

  

PERSONAL

   

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 431 (376) personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Sjukfrånvaron under första kvartalet 2018 ligger över vår långsiktiga målsättning på maximalt fyra procent. Ökningen förklaras av att företaget drabbades ovanligt hårt av influensan.