Delårsrapport januari – mars 2019

Januari – mars 2019

Nettoomsättningen uppgick till 491,5 (367,3) Mkr

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,0 (12,0) Mkr

Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (3,3) procent

Resultatet efter skatt uppgick till 13,2 (9,1) Mkr

Resultatet per aktie uppgick till 1,09 (0,75) kronor

Orderingången uppgick till 325 (605) Mkr

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 877 (1 838) Mkr

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (7,3) Mkr

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28,0 (34,4) procent.

  

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:   

"En kraftig tillväxt, resultat och rörelsemarginal ökade. Vi har fortsatt fokus på lönsamhet och projektstyrning."

VD:s kommentar

Kvalitet i orderingång och orderstock i en fortsatt stabil marknad

   

Det är glädjande att ByggPartner växer som företag.

Marknadsarbetet med att välja rätt affär och att prioritera partneringprojekt fungerar bra. Vi väljer lönsamhet och projektmodell före volym. Orderingången för första kvartalet nådde inte upp till förra årets rekordhöga nivå. Kvaliteten var bra och vi fick förnyat förtroende från Gamla Byn i Avesta som ska bygga 70 hyreslägenheter. Det är ett uppdrag på cirka 121 miljoner kronor och andelen partneringprojekt ökade från 46 procent till 57 procent av orderstocken. Det ger oss en fortsatt stark position och skapar trygghet för framtiden.

Kraftig tillväxt, resultatet och rörelsemarginalen ökade

Den stora orderstocken driver tillväxten och omsättningen ökade med 34 procent till 491,5 miljoner kronor jämfört med 367,3 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet, EBIT, ökade med 42 procent till 17 miljoner kronor från 12 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade till 3,5 procent jämfört med 3,3 procent första kvartalet föregående år. Det negativa kassaflödet i kvartalet var en effekt av projektportföljens karaktär och faser, dock har vi samma starka interna fokus som tidigare på fakturering, vilket också syns i balansräkningen. Vid utgången av första kvartalet kunde vi konstatera att vi hade en kassa som nästan var dubbelt så stor som föregående år.

Vi upplever fortsatt att marknaden överlag är god inom de geografier och segment som ByggPartner verkar inom, framför allt samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I Uppsala har aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och Mälardalen ser vi en fortsatt god efterfrågan. Orderingången för andra kvartalet har börjat bra. Efter kvartalets utgång fick vi förnyat förtroende från Falu kommun att bygga cirka 60 lägenheter för ett vård- och omsorgsboende, ett partneringprojekt på cirka 156 miljoner kronor. Dessutom tilldelades vi ett projekt om 40 vårdplatser från Surahammars kommun och vi har även fått ett nytt uppdrag i partnering att bygga ytterligare ett datacenter åt EcoDataCenter. Det finns goda förutsättningar för att fortsätta växa i denna marknad.

Byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor passar oss väldigt bra

Byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor passar oss väldigt bra och vi bygger gärna flera projekt än ett stort. Framgång för oss är när vi får fortsatt förtroende att bygga för våra kunder. Genom partneringmodellen skapar vi öppenhet genom hela byggprocessen, från planering, projektering till produktion och färdigställande. Projektet startades upp under hösten 2018 och kommer att vara i full produktion under hela året. Planen är att färdigställa de två första projekten för Arboga Kommun under 2020. Det strategiska partneringsamarbetet med Arboga Kommun omfattar totalt en möjlighet om sju projekt.

Vi lyfter vår projektstyrning som en del i vårt lönsamhetsarbete

Under fjärde kvartalet lanserade vi vårt interna utbildningsprogram "Partner" och under första kvartalet 2019 var vi igång med de första aktiviteterna för att utbilda medarbetare i projektstyrning. En utbildning i produktionskostnadskalkyler och tidsplanering har genomförts. Nästa steg inom vårt utbildningsprogram är att fortsätta vässa oss inom entreprenadjuridik och prognosarbete i projekten.

Hållbart byggande och partnering går hand i hand

Partnering ger oss unika förutsättningar att genomföra analyser i projektens inledande skeden och att styra mot hållbara val av material och transporter. Vi är övertygade om att ökad samverkan är framtidens arbetssätt för att nå ett hållbart byggande. Därför har vi under en period arbetat genom vår partneringmodell, som en del i att kunna ta nästa steg på marknaden. Hållbarhet handlar om långsiktig lönsamhet för våra kunder, för samhället där vi bygger och för oss.

Nästa steg – Lönsamhet och Sveriges ledande leverantör av partnering i vår nisch

Tittar vi framåt så är vår ambition att bli den ledande leverantören av partnering i Sverige i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor. Partnering innebär en mer balanserad risk, både för oss och för kunden. Vi ska fortsätta våra aktiviteter för att öka lönsamheten. Det handlar om att säkerställa långsiktigheten och hållbarheten i leveransen av varje projekt. Vi växer som företag och investerar i våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång för att nå våra mål.

Projektet Vallaskolan i Sala där ByggPartner bygger en skola med plats för upp till 500 elever.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Januari - mars 2019

Orderingången inom koncernen under första kvartalet uppgår till 325 (605) Mkr vilket är en minskning med 46 procent j