Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (”ByggPartner” eller ”Bolaget”), org nr. 556710-9243, kallas härmed till årsstämma onsdag den 8 maj 2019, kl 16:00 (CET) på Geschwornergården vid Falu gruva med adress Gruvgatan 1, 791 61 Falun.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA  

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels ha anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan göras per post till ByggPartner, attention: Helena Blom, Box 848, 781 28 Borlänge, eller per e-post helena.blom@byggpartner.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019. Aktieägare bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före detta datum.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 2 maj 2019. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte annat särskilt anges, dock längst fem år.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.byggpartner.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER  

Det totala antalet aktier i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen är 12 107 103 stycken, vilket motsvarar 12 107 103 röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

l. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

8. Anförande av verkställande direktören och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning.

9. Beslut

a)       om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)       om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c)       om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter - samt revisorer.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Val av styrelse och val av revisor.

13. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

14. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020.

15. Stämmans avslutande.

VALBEREDNING

Valberedningen består av Eva Gottfridsson-Nilsson (Länsförsäkringar Fastighetsfond AB) ordförande, Magnus Hardmeier (Priveq Investment Fund III), Bo Olsson (AB Surditet) och Torsten Josephson, styrelseordförande ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ).

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Förslaget är att Torsten Josephson, ordförande i Bolagets styrelse, väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter samt revisorer (punkt 10)

Förslaget är att styrelsen ska bestå av fem (5) stämmovalda styrelseledamöter vilket innebär att styrelsen minskas med en person. Förslaget är vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Förslaget är att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 720 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Styrelsen har inom sig inte upprättat några utskott, varför inget utskottsarvode föreslås.

Förslaget är vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och val av revisor (punkt 12)

Förslaget är att Tore Hallersbo, Torsten Josephson, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Louise Nilsson har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Tore Hallersbo som styrelseordförande.

En redogörelse för förslagen samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på ByggPartners webbplats, www.byggpartner.se.

Förslaget är vidare att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat Bolaget om att den auktoriserade revisorn Jonas Svensson i sådana fall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020 (punkt 14) 

Förslaget är att årsstämman fastställer följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens eventuella utskott. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen lämnar vidare förslag avseende val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Förslaget är att årsstämman beslutar om utdelning av 2,75 kronor per aktie (motsvarande cirka 83 procent av årets nettoresultat) samt att den 10 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2019.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i ByggPartner.

ByggPartner ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och basera sig på individuell kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen sker varje kalenderår. Rörlig ersättning ska vara kontantbaserad och kan utgå till ledningspersonal om maximalt 25 procent av årslön vid uppnådda mål. För VD kan rörlig ersättning uppgå till maximalt 50 procent av årslön vid uppnådda mål. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12 månader.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar styrelsen beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga beslutsförslag liksom övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Brunnsgatan 38 i Borlänge och på Bolagets webbplats, www.byggpartner.se minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!

Borlänge i april 2019

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Styrelsen 

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6 miljarder kronor 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

Taggar:

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6 miljarder kronor 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.