Bygma inför nya rutiner för fuktkvotsmätningar av virke

Under sensommaren 2014 genomförde Bygma ett pilotprojekt med omfattande fuktkvotsmätningar av inkommande och utgående virke. Syftet var att skapa en ny struktur för hur man framöver smidigast ska mäta, märka och löpande dokumentera resultaten. Vid årsskiftet infördes de nya rutinerna vid samtliga virkesanläggningar.

För att ytterligare lyfta kvaliteten i sina leveranser genomförde Bygma i slutet av förra året ett pilotprojekt med fuktkvotsmätningar av virke, med målfuktkvoten 16 procent. Olika slags mätutrustning testades och kalibrerades, samtidigt som man tog fram en egen märkning. Fuktmätningar har alltid gjorts, men målet var att än mer strukturerat sätta rutiner framförallt för själva dokumentationen.

I samband med fuktprojektet genomfördes 2014 års Bygmabarometer*, där två frågor om fukt lagts till i år för att få en fingervisning om vad konsumenterna kan om fukt. Det visade sig att endast en fjärdedel, 24 procent, anser sig ha goda kunskaper kring fuktfrågor, till exempel om vikten av att virke håller rätt fuktkvot vid lagring för att undvika mögelpåväxt och röta. Den andra frågan handlade om ifall man anser att det är viktigt att hantverkaren eller bygghandeln kan redovisa virkets fuktkvot. Mer än hälften, 60 procent, anser att det är viktigt.

- Det visar att ett stort ansvar vilar på oss inom bygghandeln och givetvis även på hantverkarna. Ett steg i detta är att vi nu vid årsskiftet infört nya, mer strukturerade rutiner för hur fukthalten under virkets lagringstid dokumenteras, säger Urban Johansson, vd Bygma.

- Med en kundkrets som till största delen består av kunniga hantverkare ställs höga krav på kvalitet och sortiment. Det här är något som vi vill erbjuda våra kunder, för att de i sin tur ska stå trygga i sin relation mot slutkund.

I projektets första skede gjordes mätningar och dokumentation av fuktkvoten när virket kom in i plockfacken på lagret. I nästa skede genomfördes samma procedur när virket levererades ut från anläggningen. Projektet är nu avslutat och vid årsskiftet införde Bygma de nya rutinerna på samtliga virkesanläggningar. För ett företag som, inom branschen, går i bräschen för miljö och hållbarhet är detta en viktig profilfråga.

- Vi kan inte påverka hur virket blir behandlat ute på byggarbetsplatserna, men från oss ska det inte levereras virke med för hög fuktkvot. Det här är en kvalitetsåtgärd helt i linje med vårt fokus, kunder som kräver lite mer, säger Lars Wretman, försäljningschef.

* Bygmabarometern genomförs av analysinstitutet YouGov. Under perioden 24-28 september 2014 har sammanlagt 1 015 CAWI-intervjuer genomförts med män och kvinnor, 25-74 år, som äger sin bostad och/eller äger ett fritidshus. Denna grupp utgörs av 74 procent av Sveriges befolkning. Läs mer om undersökningen: www.bygma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Lars Wretman, försäljningschef Bygma Gruppen AB, 070-459 15 54, lwn@bygma.se
Bygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med en kundkrets som till största delen består av kunniga hantverkare ställs höga krav på kvalitet och sortiment. Det här är något som vi vill erbjuda våra kunder, för att de i sin tur ska stå trygga i sin relation mot slutkund.
Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB