Camanio Cares emissioner framgångsrikt slutförda

Camanio Care AB har slutfört sin företrädesemission och överteckningsemission. Företrädesemissionen fulltecknades till 100 % med 5,2 miljoner kronor, och ytterligare 1,0 miljoner kronor tillfördes genom överteckningsemissionen. Genom emissionerna tillfördes bolaget 4,9 miljoner kronor kontant, och resterande 1,2 miljoner kronor avser kvittning av lån.

- Vi är glada över fortsatt förtroende från befintliga ägare, och att vi samtidigt kan välkomna nya aktieägare till Camanio Care. Kapitalet kommer användas för att fortsätta vår framgångsrika kommersialisering av välfärdsteknik som hjälper människor att få god omsorg i hemmet, säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB.  

Kvittningen avser återbetalning av aktieägartillskott (741 751 kronor) samt en del av köpeskilling för förvärvet av Vital Integration AB (500 000 kronor). Emissionskostnaderna uppskattas till 0,2 miljoner kronor.

Totalt emitteras 3 596 840 nya aktier och 899 210 nya teckningsoptioner genom emissionerna. Efter registrering av emissionerna har bolaget totalt 20 271 379 aktier, 2 431 980 teckningsoptioner och 1,350,000 personaloptioner. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev.

En beskrivning av bolaget samt villkor för företrädesemissionen och överteckningsemissionen finns på företagets hemsida: https://www.camanio.com/sv/att-investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar