CAN:s drogforskningspris till Markus Heilig

Professor Markus Heilig, chef vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN), Linköpings universitet, tilldelas CAN:s drogforskningspris. Priset delades ut vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 15 november.

Priskommitténs motivering lyder:

”2017 års drogforskningspris tilldelas professor Markus Heilig för mycket framstående forskning om beroendesjukdomar. Förutom en gedigen vetenskaplig publicering med ungefär 300 vetenskapliga publikationer har professor Heilig varit verksam vid Karolinska institutet, därefter som chef för NIAAA i USA och numera som chef vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, Linköpings universitet. Där leder han ett integrerat centrum som studerar basal hjärnforskning sammanhängande med klinisk praxisforskning. Professor Heilig menar att samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, såsom psykiatri och hjärnforskning, är den enda vägen framåt för att tackla de beroenderelaterade sjukdomarna. Kännetecknande för forskningsinsatserna är att de spänner över ett flertal vetenskapliga discipliner och angreppssätt, allt från vikten att behandla samtidigt trauma och pröva ut nya läkemedel, till avancerade genetiska verkningsmekanismer såväl som världsledande hjärnavbildningstekniker. 

Vidare har professor Heilig aktivt deltagit i den offentliga debatten både om orsaker till alkohol- och drogberoende och om hur vården bör bedrivas, med fokus på vetenskapligt baserad kunskap från beroendeforskning. Han har återkommande visat hur personer med beroendeproblematik ofta även har andra psykiatriska åkommor och att denna patientgrupp ofta hamnar i kläm mellan olika vårdgivare. Här poängterar pristagaren vikten av att låta utsatta människor få en behandling som verkligen kan hjälpa mot deras missbruk. Utifrån sin unika kunskap och sitt starka engagemang för patienterna, har Heilig även skrivit böcker om beroende som är riktade till allmänheten. Böckerna har blivit mycket uppskattade och kan utan tvekan beskrivas med hjälp av det ord Heilig håller högst i det svenska språket – folkbildning.”

CAN:s drogforskningspris, som består av 25 000 kr, har delats ut årligen sedan 2001. Priskommittén består av fem ledamöter som utses av CAN:s styrelse, två av dem nomineras av Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD). Läs mer om priset och tidigare pristagare på www.can.se. Läs intervju med Markus Heilig på www.alkoholochnarkotika.se.

 

Kontakt:
Mats Ramstedt
mats.ramstedt@can.se
0723- 71 4334

 

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera