• news.cision.com/
  • CAN/
  • Cannabis, alkohol, tobak och riskuppfattning hos unga – Ny rapport

Cannabis, alkohol, tobak och riskuppfattning hos unga – Ny rapport

Report this content

Ungas uppfattning om risker med med att röka, dricka och att använda cannabis följer inte samma utvecklingskurva som konsumtionen.

– Vi kan se att unga uppfattar risken med att dricka mycket på ungefär samma sätt idag som för 25 år sedan. Det som är intressant är att ungas intensivkonsumtion av alkohol i stort sett har halverats under samma period, säger Anna Englund, CAN.

När det gäller cannabis ser det helt annorlunda ut. Ungdomar har fått frågan om de har använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

– Under de senaste 25 åren har unga som använt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 % hela tiden. Samtidigt ser vi hur uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 % till under 58 %, säger Johan Svensson, CAN.

Uppgifterna är hämtade från CAN:s nya fokusrapport ”Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? – Substansanvändning och riskuppfattning bland skolungdomar i de svenska ESPAD undersökningarna 1995 – 2019", utgiven av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Ungdomarna som är med i studien fyller 16 år det året som de är med och svarar. 

Rapporten behandlar även utvecklingen för tobak som liknar utvecklingen för alkohol.– Då utvecklingskurvorna för användningen och riskuppfattningen inte följs åt så ser det i denna studie ut som att det på gruppnivå saknas ett samband mellan dessa. Men när vi studerat detta ett enskilt år (2019) framkom ett samband på individnivå, säger Anna Englund.

– I framtiden skulle det vara intressant att studera hur graden av användande påverkas av hur stark risk individen uppfattar, säger Anna Englund.

 

Läs rapporten här

Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? – Substansanvändning och riskuppfattning bland skolungdomar i de svenska ESPAD undersökningarna 1995 – 2019"
 

Författare

Anna Englund, utredare, tfn 072-371 43 36, anna.englund@can.se

Johan Svensson, utredare med forskningskompetens tfn 070-400 30 12, johan.svensson@can.se

 

ESPAD - the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

I stort sett samtliga europeiska länder har medverkat vid åtminstone något av de sex undersökningstillfällena. Normalt redovisas svar från cirka 100 000 elever vid varje undersökningsomgång, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdom. Huvudsyftet med ESPAD är att producera jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. Målgruppen är elever med ordinarie skolgång som fyller 16 år under datainsamlingsåret, vilket motsvarar årskurs 9 för Sveriges del. För jämförbarhetens skull är metoden i hög grad standardiserad.

 

Presskontakt

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Under de senaste 25 åren har unga som använt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 % hela tiden. Samtidigt ser vi hur uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 % till under 58 %.
Johan Svensson, CAN.