Cannabismarknaden omsätter en halv miljard per år

Report this content

Amfetamin och brunt heroin är de droger som fallit allra mest i pris över tid. Cannabis har däremot blivit dyrare och nettoomsättningen på cannabis landar på över en halv miljard kronor per år sett till de senaste fem åren. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Priset för cannabis, det vill säga hasch och marijuana, är idag runt 100 kronor per gram och ligger idag cirka 10–20 procent högre jämfört med för tio år sedan. Prisökningen kan ha olika förklaringar.

- Ökningen skulle kunna förklaras av en ökad efterfrågan men kanske framförallt av att THC-halten, den rusgivande substansen i cannabis, har ökat, säger Ulf Guttormsson, utredare och författare till rapporten.

Beslagsstatistik och information om grossist- och gatupriser används för att uppskatta cannabismarknadens omfattning. En försiktig beräkning pekar på att nettoomsättningen för cannabis årligen uppgått till minst en halv miljard kronor under de senaste åren. Detta är i samma storleksordning som amfetamin- och kokainmarknaderna tillsammans.

Skattningen är känslig för vilka antaganden som görs men är ändå av betydelse för att illustrera att cannabismarknaden omsätter stora summor, större än man kanske spontant förväntar sig med tanke på det förhållandevis låga grampriset.

- Beräkningen pekar på att cannabismarknaden kan vara en betydande inkomstkälla för kriminella nätverk. Det är inte orimligt att den kan utgöra en källa till våldshandlingar av den typ som blivit vanligare under senare år, säger Ulf Guttormsson.

Priserna på amfetamin och brunt heroin var 2017 nere på omkring en tredjedel av nivån som gällde i slutet av 1980-talet när undersökningen började genomföras, med hänsyn tagen till inflationen. Läs mer om utvecklingen för olika narkotiska preparat och smugglad alkohol och tobak i rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017”, som kan laddas ner på www.can.se. 

Bakgrund

Information om gatuprisutvecklingen på narkotika har samlats in av CAN sedan slutet av 1980-talet. Med gatupris avses priset vid överlåtelse av små mängder i konsumentledet. Sedan 2010 har även information om prisutvecklingen för handel med större partier samlats in, det vill säga grossistpriser. Priserna rapporteras två gånger per år via en webenkät av poliser från landets alla polisområden. Denna typ av uppgifter är en av flera komponenter som kan användas för att bedöma narkotikamarknadens utveckling och resultaten rapporteras vidare till bland annat EU och FN. Eftersom priserna följts under en lång tid görs jämförelser i 2017 års penningvärde och inflationsjusteringen görs med hjälp av SCB:s konsumentprisindex.

Ulf Guttormsson
Utredare
0723-71 43 19

ulf.guttormsson@can.se

Martina Zetterqvist
Utredare
070-918 82 35
martina.zetterqvist@can.se

Prenumerera

Media

Media