CANs drogforskningspris till professor Bo Söderpalm

Report this content

Professor Bo Söderpalm vid Göteborgs universitet, tilldelas årets drogforskningspris av CAN. Priset delas ut i samband med konferensen Förebygg.nu i Göteborg.

Priskommitténs motivering lyder:

Professor Bo Söderpalm har genom sin translationella forskning bidragit till flertalet viktiga genombrott inom beroendeforskning. Kännetecknande för Professor Söderpalms forskningsinsatser är att han först identifierat mekanismer i hjärnan som är centrala för beroendeutvecklingen, och därefter undersökt hur farmakologiska behandlingsalternativ påverkar alkoholintag hos personer med alkoholberoende. På detta sätt sammanbinds olika former av grundforskning till klinisk praktik. Dessutom har Professor Söderpalms kliniska forskning visat att en biomarkör för aktivt alkoholintag bättre predicerar faktiskt alkoholintag än vad självrapporterat intag gör. Professor Söderpalm har en gedigen vetenskaplig produktion med en publikationslista på 137 artiklar, som spänner över flera olika forskningsdiscipliner. Utöver detta har Professor Söderpalm även en omfattande erfarenhet av nationella och internationella samarbeten där han bland annat bidragit till aktivt samarbete mellan kliniska forskare i Sverige.

Genom sitt kliniska arbete har Professor Söderpalm även bidragit till att uppmärksamma personer med beroendeproblematik, vilka ofta är drabbade av samsjuklighet med andra psykiatriska åkommor. Professor Söderpalm är aktiv i den offentliga debatten kring alkoholberoende och frågor som rör behandling och samsjuklighet. Vidare har Professor Söderpalm genom åren visat ett starkt engagemang för denna patientgrupp, då han poängterat vikten av att dessa patienter genomgår en noggrann diagnostik för att därigenom erhålla en korrekt behandling.

Sammantaget anser CAN:s priskommitté att Professor Söderpalms vetenskapliga och kliniska arbete på ett avgörande sätt stimulerar den svenska alkoholforskningen, och därmed ökar förståelsen för alkoholberoendets komplexitet.

 

 

Om priset
CAN:s drogforskningspris, som består av 25 000 kr, har delats ut årligen sedan 2001. Priskommittén består av fem ledamöter som utses av CAN:s styrelse, två av dem nomineras av Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD). Läs mer om priset och tidigare pristagare på www.can.se.

Kontakt:

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig
0723-71 43 34
mats.ramstedt@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera