Drogforskningspris till Sven Andréasson

CAN:s drogforskningspris 2016 tilldelas professor Sven Andréasson. Andréasson disputerade 1990 vid Karolinska Institutet med avhandlingen “Misuse of alcohol and cannabis among young men: a longitudinal study of health effects”. Idag är han professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm. Hans bidrag till svensk alkohol- och drogforskning är betydande både vad gäller vetenskaplig publicering och i att tillämpa forskningsresultat i praktisk förebyggande verksamhet. Priset, som består av 25 000 kr, delades ut vid CAN:s årsmöte i Stockholm den 18 maj. 

I juryns motivering står att Sven Andréassons samlade vetenskapliga insatser kännetecknas av en närhet mellan forskning och praktik och han har som få andra använt forskning som grund för förebyggande arbete. År 1995 startade han STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som han med stor framgång ledde fram till 2005. STAD utvecklade och testade ett antal förebyggande metoder som enligt den vetenskapliga literaturen visat sig vara lovande, t.ex. Ansvarsfull Alkoholservering som numera är spridd i hela Sverige. Sven Andréasson var även chef och ansvarig för alkohol- och drogprevention på Folkhälsoinstitutet mellan 2005 och 2009, då han bl.a. initierade en stor kartläggning av narkotikasituationen och en omfattande utvärdering av lokalt förebyggande arbete. Mot bakgrund av forskning som visat att en mycket liten del av de som har alkoholproblem söker hjälp, tog han år 2010 initiativ till att etablera en ny typ av alkoholmottagning inom beroendevården, Riddargatan 1, som strävar efter att minska stigmatiseringen gällande alkoholproblem och inte minst att minska motståndet till att söka hjälp för alkoholproblem. På Riddargatan 1 har en ny plattform uppstått för kliniknära alkoholforskning samt utbildning i alkoholfrågor för andra vårdaktörer, särskilt primärvården.

CAN:s drogforskningspris har delats ut årligen sedan 2001. Priskommittén består av fem ledamöter som utses av CAN:s styrelse, två av dem nomineras av Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD). Läs mer om priset och tidigare pristagare på www.can.se.

Mats Ramstedt
0723714334
mats.ramstedt@can.se 

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media