Lägre priser för narkotika

Under de senaste 30 åren har priset på amfetamin, kokain och heroin fallit kraftigt. År 2018 var priset för amfetamin och heroin nere på omkring en tredjedel av den prisnivå som gällde för 30 år sedan. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2018” som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, presenterar idag.

Priserna har justerats för inflationen och nedgångarna har framförallt skett före millennieskiftet. Även om priset för cannabis, det vill säga hasch och marijuana, ökat något de senaste 10 åren är cannabis idag betydligt billigare än det var för 30 år sedan. De senaste årens prisökning har dessutom skett samtidigt som halten THC, den rusgivande substansen i cannabis, har ökat. Framförallt gäller detta hasch.

- Trots att priset ökat, har haschruset alltså blivit billigare eftersom att THC-halten har ökat mer än priserna, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten.

Narkotikapriserna har rapporterats in från alla Sveriges polisområden. Genom att titta på antalet polisområden som kan uppge prisuppgifter för olika narkotikasorter går det även att få en uppfattning om hur vanligt förekommande narkotikasorterna är i olika delar av landet. Enligt dessa uppgifter har hasch och amfetamin varit väl spridda i landet de senaste 30 åren. Lika vanligt förekommande var det 2018 med marijuana och kokain, vilka sedan millennieskiftet rapporterats allt oftare.  Vad gäller heroin, ecstasy och LSD, som också mäts i undersökningen, har dessa blivit något vanligare de senaste 5 åren, enligt antalet prisrapporteringar.

- I år har vi också tittat på förekomsten och prisnivån för de två narkotikaklassade läkemedelssubstanserna tramadol och alprazolam, säger Martina Zetterqvist.

Tramadol tycks vara relativt vanligt förekommande i landet; prisuppgifter rapporterades från omkring två tredjedelar av polisområdena medan alprazolam rapporterades av omkring hälften.

- Även vissa läkemedel är alltså vanliga på missbruksmarknaden, säger Martina Zetterqvist.

 

Bakgrund

Information om gatupriser för narkotika, det vill säga priset vid överlåtelse av små mängder narkotika till konsumenter, har samlats in av CAN sedan år 1988. Därmed finns nu data som sträcker sig över 30 år. Sedan 2010 rapporteras också grossistpriser in, med vilket avses prisuppgifter för handel med större partier.

Priserna rapporteras in från Sveriges alla polisområden via en webenkät två gånger per år. Denna typ av uppgifter är en av flera komponenter som kan användas för att bedöma narkotikamarknadens utveckling och resultaten rapporteras vidare till bland annat EU och FN. Eftersom priserna följts under en lång tid görs jämförelser i 2018 års penningvärde och inflationsjusteringen görs med hjälp av SCB:s konsumentprisindex.

Du hittar rapporten här i länken.

 

Kontaktpersoner

Martina Zetterqvist
Utredare CAN
0723-71 43 05
martina.zetterqvist@can.se

Ulf Guttormsson
Avdelningschef Analys och metod CAN
0723-71 43 19
ulf.guttormsson@can.se

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media