• news.cision.com/
  • CAN/
  • Mindre prevention och mer problem med alkohol och tobak i små kommuner

Mindre prevention och mer problem med alkohol och tobak i små kommuner

Report this content

Under de senaste 15 åren har både konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och tobak varit sämre i små kommuner* jämfört med övriga större kommuner. Samtidigt har ett förebyggande arbete bedrivits i mindre omfattning i de små kommunerna. Detta framgår av en ny rapport från CAN och Länsstyrelserna.

 

- Medan alkoholkonsumtionen tidigare var mindre i små kommuner är den ungefär densamma som i större kommuner idag, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten. Något som är särskilt anmärkningsvärt är att den alkoholrelaterade sjukligheten och dödligheten därtill är högre i de små kommunerna, fortsätter han.

Andelen dagligrökare var på det hela taget lika stor i små kommuner som i större kommuner för 15 år sedan, men är idag mycket större i små kommuner. Jämfört med övriga kommuner är även den tobaksrelaterade dödligheten idag högre i de små kommunerna medan den, för 15 år sedan, var lägre än i övriga kommuner.

På Länsstyrelserna har bilden av en mer problematisk situation i landets småkommuner bekräftats i rapporten.

- Att ha den här typen av underlag är viktigt för planeringen av vårt arbete, säger Ulrika Ankargren, nationell ANDTS-samordnare på Länsstyrelserna. Studien visar dels att det förebyggande arbetet är mindre omfattande i de mindre kommunerna men också att de små kommuner som ändå har satsat på förebyggande arbete uppvisar en mer gynnsam skadeutveckling.

Något som också till viss del kan förklara den skilda utvecklingen är att befolkningen i små kommuner är äldre och har en mer utsatt socioekonomisk profil.

- Att vända utvecklingen i de små kommunerna är en stor men viktig utmaning som vi behöver ta oss an, avslutar Ulrika Ankargren.

---------------------------------------------------
*Kommuner med färre än 10 000 invånare. 

Konsumtion och skador av alkohol och tobak bland vuxna i småkommuner jämfört med övriga – 2002-2005 och 2014-2015/16.

  2002-2006 2014-2015/16
Alkoholkonsumtion (liter 100 % per månad)    
Små kommuner 0,28 0,28
Övriga 0,35 0,30
     
Alkoholrelaterade dödsfall (per 100 000 15 år och äldre)    
Små kommuner 29,8 30,34
Övriga 26,2 25,6
     
Dagligrökare (%)    
Små kommuner 14,3 10,7
Övriga 14,1 7,9
     
Dödsfall i lungcancer (per 100 000 15 år och äldre)    
Små kommuner 45,2 58,7
Övriga 47,6 53,2

*Konsumtionsuppgifterna sträcker sig till 2016 medan dödlighet går fram till 2015

Om undersökningen

Rapporten har tagits fram av CAN inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det förebyggande arbetet med ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak)i småkommuner1. Syftet med rapporten var att skapa ett underlag för det förebyggande arbetet genom att ge en bild av nuläge och utveckling av ANT-konsumtion och ANT-skador i mindre kommuner i jämförelse med övriga, större kommuner.

I rapporten ingår också en beskrivning av skillnader i det ANT-förebyggande arbetet mellan mindre kommuner och övriga kommuner utifrån ett s.k. preventionsindex. Vidare diskuteras möjligheterna att ta fram ”goda exempel” på kommuner som kan anses bedriva ett speciellt framgångsrikt förebyggande arbete och några exempel på sådana kommuner presenteras. Slutligen ges förslag på hur man kan arbeta med ANT-uppföljningar i småkommuner och vad man bör tänka på.

För att beskriva ANT-situationen bland vuxna i småkommuner har flera olika datamaterial använts som sammantaget ger en god bild av nivåer och utveckling av ANT-vanor och relaterade problem i Sveriges småkommuner samt av deras förebyggande arbete. En stor del av de data som redovisas har aldrig tidigare sammanställts för dessa grupper av kommuner. Studieperioden är i regel från 2002 till 2015/16.

 

Här finns rapporten "Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete – är det annorlunda än i större kommuner?"
 

Kontakt på Länsstyrelsen:

Ulrika Ankargren
Nationell samordnare ANDTS
010-224 45 35
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Kontakt:

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig
0723-71 43 34
mats.ramstedt@can.se

CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell organisation med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Medan alkoholkonsumtionen tidigare var mindre i små kommuner är den ungefär densamma som i större kommuner idag.
Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten.