Ny rapport: Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt

Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012. Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2018” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

– Samtidigt som den upplevda skaderisken kopplat till att testa cannabis 1-2 gånger minskat har andelen elever som provat cannabis legat stabilt, vilket visar på att utvecklingen av riskuppfattningen inte nödvändigtvis hänger samman med själva konsumtionen, säger Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten.

Riskuppfattningen mäts utifrån frågor om hur stor risk eleverna anser det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de använder olika substanser. Detta mättes även 2007-2011 (dock på ett annat sätt) och motsvarande trend syntes redan då. Under samma period som riskuppfattningen för cannabis minskat har uppfattningen kring att berusa sig med alkohol, eller att dagligen röka minst 10 cigaretter, i stort sett varit oförändrad. Samtidigt har konsumtionen av alkohol och cigaretter minskat. 

Utvecklingen av andelen elever som tror att det finns en måttlig/stor risk att människor skadar sig själva om de provar marijuana eller hasch 1-2 gånger, årkurs 9 och gymnasiets år 2, 2012-2018.

  Årskurs 9  Gymnasiets år 2
2012 57 % 52 %
2013 55 % 47 %
2014 55 % 48 %
2015 51 % 44 %
2016 50 % 43 %
2017 48 % 39 %
2018 45 % 40 %

Förutom riskuppfattning mäts även den upplevda möjligheten att få tag på narkotika. Det framgår att betydligt fler elever uppger att de erbjudits att prova eller köpa narkotika än vad det är som faktiskt har använt det. Även andelen elever som uppger att de kan få tag på cannabis inom 24 timmar är högre jämfört med hur många som använt narkotika. Narkotika förekommer alltså i viss mån i ungdomars miljöer men många som har haft möjlighet att prova har ändå avstått från att göra det. Värt att tillägga är dock att majoriteten av eleverna fortfarande uppger att de inte har haft tillgång till narkotika.

– Vi kan alltså se att trots att riskuppfattningen för cannabis har minskat, och att tillgänglighet finns, har inte andelen som använt ökat. Vad vi däremot kan se är att bland de elever som väl använt cannabis har det skett en viss ökning sett till antalet konsumtionstillfällen, säger Martina Zetterqvist.

Bakgrund

Sedan 1971 har årliga undersökningar av alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts bland elever i årskurs 9. Undersökningarna utförs på riksrepresentativa urval av skolklasser, CAN ansvarar för undersökningarna sedan 1986. Med start 2004 inkluderas även elever från gymnasiets år 2 i urvalet. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. År 2018 uppgick antalet analyserade formulär till 5319 i årskurs 9 och 4878 i gymnasiets år 2.

I rapporten redovisas också resultat kring elevers konsumtion, anskaffning och skador av alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat. Rapporten finns att ladda ner och beställa på www.can.se/rapport178.

 

Välkommen på presentation av ”Skolelevers drogvanor 2018” med Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten.
Tid: den 12 dec kl 13.00
Plats: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Klara Norra Kyrkogata 34, Stockholm (Ring på porttelefon)
I samband med presentationen firas också 20-årsjubileet för webbplatsen Drugsmart.com

Kontakt

Martina Zetterqvist
Utredare
072-3714305
martina.zetterqvist@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media