Ny rapport: Svenska folkets beroendeproblem inte konstanta

Omkring hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 uppfyller inte kriterierna ett år senare. Det framgår av rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Studien som presenteras i rapporten bygger på svar från 7 072 personer i ålder 17-84 år som vid två tillfällen, 2013 och 2014, svarat på samma enkät om beroende av alkohol, narkotika och tobak och om problem orsakade av närståendes användning av substanserna. Antalet personer som var beroende vid de två svarstillfällena var ungefär detsamma, däremot återfanns stora förändringar i gruppen mellan mätningarna. Ungefär hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 gjorde inte det ett år senare, men hade ersatts av nya individer. För tobaksberoende är förändringen betydligt mindre, med knappt en av fyra som kommit ur sitt beroende. Samma förändringsmönster finns när det gäller negativa konsekvenser av någon närståendes användning.

- Tidigare internationell forskning har visat att det finns en stor ”omsättning” av personer med alkohol- och narkotikaberoende, säger Mats Ramstedt, forskare vid CAN och en av författarna. Den här studien bekräftar tidigare forskning och vi kan för första gången konstatera att samma mönster gäller personer som påverkas negativt av andras användning.

Män och kvinnor utsatta på olika sätt

Sett till ett antal olika bakgrundsfaktorer spelar åldern en viss roll för om man utvecklat ett beroende mellan 2013 och 2014. Personer med en hög alkoholkonsumtion, både om man dricker ofta eller mycket vid samma tillfälle, löper en högre risk att utveckla ett alkoholberoende. Yngre personer (17-29 år)och män har en förhöjd risk att utveckla beroende både av alkohol och narkotika.

Risken att bli utsatt för andras användning av alkohol, narkotika och tobak är högre för kvinnor och yngre personer men även egna alkoholvanor och egen narkotikaanvändning påverkar risken.

Andel respondenter som utvecklat ett beroende mellan 2013 och 2014 (%)

Alkohol2,2
Snus1,2
Cigaretter0,7
Narkotika/läkemedel0,4

Andel nya fall av utsatthet för närståendes substansbruk mellan 2013 och 2014 (%)

Alkohol8,3
Rökning6,8
Läkemedel1,9
Narkotika1,8

Resultaten kan tolkas både positivt och negativt enligt forskarna bakom studien.
- Till det positiva hör att för en stor grupp är problemen inte kroniska, möjligheten att komma ur problematiken är relativt god. Men det finns en stor grupp som sitter fast i beroende och ”inflödet” av nya personer är stort, det är oroande. Att synliggöra förändringsmönstren kan bidra till en mer nyanserad bild av de problem som användningen av alkohol, narkotika och tobak orsakar i Sverige, säger Mats Ramstedt avslutningsvis.

Bakgrund

Syftet med studien har varit att undersöka stabilitet och förändring för två grundläggande typer av alkohol-, narkotika- och tobaksrelaterade skador: skador på den som brukar och skador på personer i brukarens omgivning. År 2013 intervjuades närmare 16 000 individer och 2014 intervjuades drygt 7 000 av respondenterna på nytt. Studien genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och CAN och finansieras av Socialdepartementet.

Rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

i Sverige– en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk” är skriven av Erica Sundin, Jonas Landberg, Jonas Raninen och Mats Ramstedt och finns att ladda ner på www.can.se.

Taggar:

Prenumerera