Hög investeringstakt och ökad nordisk expansion

Report this content
  • Intäkterna för perioden januari–september 2021 uppgick till 4 437 mkr (4 488 mkr).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 503 mkr (2 588), motsvarande 9,14 kr (9,48) per aktie – en förändring med –4 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 531 mkr (816) och på derivat till 191 mkr (–212).
  • Periodens resultat uppgick till 7 064 mkr (2 549), motsvarande 25,79 kr (9,33) per aktie.
  • Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 230 kr (200) per aktie, en ökning med 15 %.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till –3 374 mkr (1 996), varav 8 846 mkr (317) avsåg förvärv, 2 488 mkr (1 800) ny-, till- och ombyggnationer och 14 708 mkr (121) försäljningar. Därtill har investering skett i det noterade fastighetsbolaget Entra om 11,7 miljarder kr.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 93 mkr (191).

”Vår underliggande affär är stark och vi upplever en bra hyres- och fastighetsmarknad, vilket inte minst vår nettouthyrning och starka värdeutveckling sista kvartalet vittnar om”, säger Jakob Mörndal, tillförordnad verkställande direktör på Castellum AB.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2021

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, tillförordnad verkställande direktör Castellum AB, 0706-96 82 00
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 165 miljarder kronor, inklusive vår del i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,9 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se