Catena deltar i obligation via SFF om totalt 244 Mkr

2017-05-04 kl. 08:45

Catena har idag via SFF, Svensk FastighetsFinansiering AB, lånat 244 Mkr. Ökningen har skett i SFF:s lån nr 105 som löper med kupong om Stibor 3 månader plus 1,00 procent. Emissionen har emitterats till en effektiv ränta om Stibor 3 månader plus 0,94 procent. Lånet löper till 2020-03-09. Obligationen är säkerställd med pantbrev i, den av Catena nyligen förvärvade, terminalen Burlöv Sunnanå 12:52 och terminalen Eskilstuna Ekeby 2:2.

SFF ägs tillsammans med Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs. Mer information om SFF finns på www.svenskfastighetsfinansiering.se.   

”Vi är glada för att investerarna ser Catena och dess fastigheter som en trygg investering och vi ser SFF som ett bra sätt att bredda basen för bolagets upplåning”, säger VD Benny Thögersen i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                   Peter Andersson, vVD, CFO

Tel. 070-660 83 50                                        Tel. 073-070 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se       peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 337,4 Mkr per 31 mars 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.