Citat

Behoven av moderna och hållbara logistikfastigheter i rätt lägen är stort och Catena har ett starkt och unikt kunderbjudande som är attraktivt för många aktörer. Trots en orolig omvärld där eftereffekterna av bland annat Covid-19 och kriget i Ukraina påverkar bland annat byggpriser upplever vi en fortsatt stark efterfrågan.
Jörgen Eriksson, VD Catena
Att uppföra logistikanläggningar innebär som regel en betydande påverkan. Vi verkar i ett komplext logistiskt nätverk som är kritiskt för ett fungerande samhälle, just därför är det så viktigt att det i alla delar utformas på ett mer hållbart sätt som går att följa upp. Vi vill ta ansvar över tid och med de nya målsättningarna är vi delaktiga i utvecklingen och kommer på allvar att kunna utöva ett positivt inflytande på både miljön och på våra intressenter
Jörgen Eriksson, VD Catena
Att logistiksektorn är het går inte att ta miste på och det gör att vi som logistikfastighetsägare i ännu högre grad vill framhålla vikten av att stå för långsiktighet, stabilitet och djupa kunskaper inom logistikområdet.
Jörgen Erisson, VD Catena
Vårt synsätt är att en logistikanläggning inte bara är till för att hantera varor och gods det är också en arbetsplats där människor ska trivas
Fredrik Renå, Regionchef Malmö, Catena
MTN-programmet kompletterar Catenas befintliga upplåning och skapar ytterligare flexibilitet i vår låneportfölj, med det gröna ramverket kan vi dessutom matcha Catenas hållbarhetsambitioner fullt ut genom att erbjuda gröna obligationer som ett investeringsalternativ
Peter Andersson, Finanschef på Catena.
Med ratingen från NCR reflekteras både vår finansiella ställning och ledande marknadsposition samtidigt som vi skapar ytterligare förutsättningar för långsiktig finansiering till goda villkor samt ökad attraktionskraft bland investerare.
Sofie Bennsten, CFO på Catena
Att hålla fast vid vår affärsmodell och nischade inriktning har visat sig vara en framgångsfaktor och det gör att vi kan utveckla vårt erbjudande baserat på kunskap.
Jörgen Eriksson, VD på Catena.
Att Catenas finansiella mål nu uppdateras tydliggör vårt fokus på finansiell stabilitet och tillväxt. Attraktiva och hållbara logistikfastigheter har framtiden för sig, vi ser mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling tillsammans med våra kunder
Jörgen Eriksson, VD Catena
Catena ser stor potential i Danmark och med detta förvärv tar vi ytterligare position på den skandinaviska logistikfastighetsmarknaden. Det handlar om en attraktiv fastighetsportfölj med stabila hyresgäster och effektiva anläggningar på bra lägen som väl matchar Catenas befintliga nät av logistikfastigheter.
Jörgen Eriksson, VD Catena AB
Totalt sett ger Catenas starka balansräkning, de stabila kassaflödena och den positiva värdeökningen en finansiell kapacitet som möjliggör framtida tillväxt.
Jörgen Eriksson, VD Catena
Morgongåva är ett nav för e-handelslogistik med en tydlig miljöprofil. När området växer stärks positionen ytterligare och de som verkar i området kommer kunna dra ännu mer nytta av de samordningsvinster som alltid uppstår i den här typen av kluster, det är positivt både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv.
Jörgen Eriksson, VD Catena
Våra kunskaper kring logistik och e-handel tillför viktiga värden för våra hyresgäster. Viljan att lösa våra kunders behov och vårt långsiktiga ägande gör att vi ofta blir en del av den totala logistiklösningen och en samtalspart för mer än bara själva fastigheten
Benny Thögersen, VD Catena
Det är med glädje Catena förvärvar denna fina anläggning på ett utmärkt logistikläge. För den position NELLY har inom e-handel och mode är genomtänkta och effektiva logiklösningar en förutsättning. Vi ser fram emot att vara en aktiv samtalspart i bolagets fortsatta utveckling.
Benny Thögersen, VD på Catena
Marknaden har varit avvaktande men vi upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade. I de diskussioner vi för är frågan om logistik och fungerande varuflöden mer aktuell än någonsin
Benny Thögersen, VD Catena
Bedömningen är att Catena, med sin fokuserade inriktning mot logistikfastigheter, har ett stabilt utgångsläge
Benny Thögersen, VD Catena
Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god
Benny Thögersen, VD Catena
Det är mycket glädjande att vi kan hjälpa DHL som är världsledande inom logistikbranschen att utveckla sin verksamhet ytterligare och att de ser en utvecklingspotential på Logistikposition Sunnanå
Jörgen Eriksson, Catenas regionchef i Malmö
Genom den nya byggnationen för DHL Express fortsätter vår utveckling av Logistikposition Sunnanå som med sin unika placering för transporter både inom och utom Sverige utgör ett centralt nav för dagens och framtidens varuflöden
Jörgen Eriksson, Catenas regionchef i Malmö.
Med möjligheter för förvärv på platsen skapas förutsättningar för att stärka Catenas position ytterligare i Mälardalen och tillföra upp emot 400 000 kvm logistikytor, något som kommer att behövas för att möta morgondagens behov och säkra effektiva och hållbara gods- och varuflöden in till huvudstaden
Maths Carreman, Catenas regionchef Stockholm
Satsningen befäster E-city Engelholm som ett utmärkt läge för e-handel och vi är glada och stolta över att ta nästa steg tillsammans med Boozt, ett bolag i framkant som delar våra ambitioner om att utveckla moderna logistikanläggningar som är både effektiva och hållbara
Catenas regionchef Göran Jönsson
Att DHL Express väljer Logistikposition Sunnanå, som är en del av Greater Copenhagen, för sin hantering av flyggods bekräftar det utmärkta läge för transporter både inom och utom Sverige som platsen har
Jörgen Eriksson, regionchef Malmö, Catena
Catena växer genom projektutveckling, både genom att etablera nya strategiska logistikpositioner och genom att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Med våra 110 logistikanläggningar ser vi ständigt potential att anpassa och förfina förutsättningarna i respektive fastighet
Benny Thögersen, VD
Vi är mycket glada att vi på ytterligare ett av Catenas strategiska logistiklägen får förtroendet att fördjupa vårt redan framgångsrika samarbete med PostNord. Platsen och förutsättningarna är optimala för deras verksamhet och behov
Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Catena
Catena sponsrar engagemang och verksamheter som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling och att stötta Rögle BK ligger helt i linje med detta. Samarbetet gynnar såväl elithockeyn som klubbens offensiva hållbarhetsarbete och ambitiösa barn- och ungdomsverksamhet där både tjejer och killar får möjligheter att utvecklas sportsligt i ett socialt givande sammanhang
Benny Thögersen, VD Catena
Logistikposition Tostarps ställning som sydsvenskt logistiknav stärks ytterligare med PostNords etablering. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi kan bidra till PostNords utveckling med våra insikter kring digitalt driven handel och smarta distributionslösningar utifrån vårt perspektiv som fastighetsägare.
Göran Jönsson, Catenas regionchef i Helsingborg
Catena ser stor potential i utvecklingen av Logistikposition Tostarp och vi är glada att få fortsatt förtroende och kan stärka vår relation till Nowaste som är en kund som verkar i framkant av sin bransch. Det fortsatta samarbetet är ett kvitto på att vi som fastighetsägare bidrar till att vidareutveckla deras affär
Göran Jönsson, regionchef i Helsingborg
Med förvärvet stärker vi Catenas position i norra Sverige ytterligare. Hyresgästen PostNord är dessutom ledande på den nordiska marknaden med en ständigt ökande e-handelslogistik – ett område där våra erfarenheter och vårt kunnande kan bidra till deras fortsatta utveckling
Benny Thögersen, VD Catena
– Med E-City sätter vi Ängelholm på kartan som ett centrum för e-handelslogistik. Vår vision är ett hållbart företagskluster som öppnar upp helt nya möjligheter och erbjuder stora samordningsvinster för aktörer inom digital handel
Benny Thögersen, VD Catena
De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en ökande efterfrågan och ser en stor potential
Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Catena
Catenas fokus är logistikfastigheter på strategiska lägen och genom att ständigt utvärdera vår fastighetsportfölj säkerställer vi att vi är stringenta i våra satsningar framåt
Benny Thögersen, VD Catena.
Förvaltningsresultatet har ökat med 25 procent och vår projektportfölj har aldrig tidigare varit större. Catena har såväl kapacitet som kompetens att fortsätta stärka vår position genom ytterligare investeringar.
Benny Thögersen, VD Catena AB
Med förvärvet stärks Catenas position i Mälardalen och vi befäster vår position som ledande inom logistikfastigheter för e-handel. Hyresgästen Apotea är en föregångare i branschen och vår förhoppning är att Catenas insikter kring framtidens logistikfastigheter och varuflöden blir en tillgång för Apotea och för företagsparken i Morgongåva.
Benny Thögersen, VD Catena
Att vi nu tecknar hyresavtal med Procurator, en marknadsledare inom sin bransch, samtidigt som vi nyttjar den befintliga byggrätten och dessutom får fastigheten fullt uthyrd är ett bevis på att det långsiktiga och strategiska arbetssätt som vi bedriver är framgångsrikt
Christian Berglund, regionchef Jönköping
Att DS Smith och Lekia identifierat Sunnanå som en perfekt logistikposition för respektive verksamhet stärker oss ytterligare i vår satsning på Sunnanå och bekräftar fördelarna med att även kunna erbjuda ett multihyresgästlager där för våra kunder
Christian Berglund, Regionchef Malmö
Catena fortsätter att visa förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt under första kvartalet.
Benny Thögersen, VD
Vi växer och intresset för effektiva logistikfastigheter som stöttar nya handelsmönster ökar ständigt från investerare.
Benny Thögersen, VD
”Det nya Catena har fått en flygande start med en väl fungerande, utvecklingsbar och lönsam logistikverksamhet i kombination med ett värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt”
Gustaf Hermelin, VD