Catena investerar 250 Mkr i Helsingborg och tecknar hyresavtal med PostNord

Catena har idag tecknat ett 15-årigt hyresavtal med PostNord och investerar 250 Mkr i en ny terminal på Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Därmed inleds den fjärde etableringen på området. 

2019-02-26 kl. 16:00  

Det framväxande logistikklustret Logistikposition Tostarp med hyresgäster inom främst digitalt driven handel ligger på utmärkt läge vid E6, Helsingborg Östra. Catenas fastigheter på området med flera befintliga logistikanläggningar omfattar i sin helhet cirka 280 000 kvadratmeter tomtareal. Nu tas ytterligare en del i anspråk för nybyggnation av en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är PostNord som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Catena, hyresvärdet uppgår till drygt 16 Mkr. 

- Logistikposition Tostarps ställning som sydsvenskt logistiknav stärks ytterligare med PostNords etablering. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi kan bidra till PostNords utveckling med våra insikter kring digitalt driven handel och smarta distributionslösningar utifrån vårt perspektiv som fastighetsägare, säger Catenas regionchef i Helsingborg, Göran Jönsson.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hanterar även postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Årligen levererar PostNord mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

- Med den nya terminalen skapar PostNord tillsammans med Catena goda förutsättningar för att effektivt möta de växande volymerna som kommer av att logistikbehov och varuflöden förändras, säger Annemarie Gardshol, vd PostNord.  

PostNord beräknas flytta in i de nya lokalerna under sommaren 2020 under förutsättning att bygglovet beviljas innan sommaren 2019. Cirka 70 000 kvadratmeter tomtareal återstår därefter för fortsatt exploatering på Logistikposition Tostarp.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                                     
Tel. 0706-60 83 50                                                             
benny.thogersen@catenafastigheter.se                

Göran Jönsson, regionchef Helsingborg
Tel.  0730-70 22 66
goran.jonsson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Logistikposition Tostarps ställning som sydsvenskt logistiknav stärks ytterligare med PostNords etablering. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi kan bidra till PostNords utveckling med våra insikter kring digitalt driven handel och smarta distributionslösningar utifrån vårt perspektiv som fastighetsägare.
Göran Jönsson, Catenas regionchef i Helsingborg