Delårsrapport januari – juni 2020: Flexibilitet och kunddialog skapar mervärde

2020-07-07 kl. 8:00

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 622,3 Mkr (585,0).

  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 500,3 Mkr (455,1).

  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 358,5 Mkr (317,9).

  • Periodens resultat minskade till 323,5 Mkr (507,5), motsvarande ett resultat per aktie om 8,58 kr (13,46), varav värdeförändringar ingår med 52,8 Mkr (324,6).

  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 207,79 kr (182,01).

För det andra kvartalet 2020 levererar Catena ett bra utfall trots osäkerheten på marknaden. Ett driftsöverskott som ökar med 10 procent är en av flera faktorer som bidrar till den fortsatta kapaciteten framåt.

- Marknaden har varit avvaktande men vi upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade. I de diskussioner vi för är frågan om logistik och fungerande varuflöden mer aktuell än någonsin, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Det är tydligt att de krav som ställs när förutsättningarna förändras ökar trycket påtagligt i många av våra fastigheter. Mot den bakgrunden har kapaciteten i hela logistiknätverket behövts justeras på kort tid. Det är svängningar som vi och våra hyresgäster har kunnat hantera, mycket tack vare den anpassningsbarhet som vi gärna bygger in i våra fastigheter från start, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 9.30 den 7 juli sker webbsändning för delårsrapporten januari-juni 2020.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q2-2020
Telefonkonferens: Sverige: +46850558354, UK: +443333009260, US: +18338230587

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se                

Sofie Bennsten, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 41
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 222,5 Mkr per 30 juni 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Marknaden har varit avvaktande men vi upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade. I de diskussioner vi för är frågan om logistik och fungerande varuflöden mer aktuell än någonsin
Benny Thögersen, VD Catena