Delårsrapport januari – mars 2018

Catena fortsätter att visa förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt under första kvartalet. Bakom framgångarna står ett väl positionerat Catena som snabbt fångar kundens behov i takt med att nya trender inom konsumtions- och inköpsmönster ökar logistikens betydelse för en effektiv handel. 

2018-04-26 kl. 14:30

  •  Hyresintäkterna ökade med 24 procent till 263,2 Mkr (211,5).
  •  Driftsöverskottet ökade med 23 procent till 192,6 Mkr (156,7).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 135,9 Mkr (108,4).
  •  Periodens resultat ökade till 176,6 Mkr (176,3), motsvarande ett resultat per aktie om 4,72 kr (4,94), varav värdeförändringar ingår med 86,8 Mkr (58,5).
  •  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 155,92 kr (139,18).

”Sedan utgången av det första kvartalet 2017 har flera nya anläggningar tillkommit, både genom nyproduktion och förvärv. Starka finanser tillsammans med vår markreserv om cirka 1 700 000 kvadratmeter möjliggör dessutom fortsatt tillväxt, just nu med sex projekt igång.

Under senare delen av 2017 och under årets första kvartal konstaterar vi ett ökat intresse från investerare, inte minst utländska, som ser logistikfastigheter som ett intressant placeringsalternativ. Vi ser det bland annat genom de investerarmöten vi löpande blir inbjudna till och intresset speglas i även vår aktiekurs som fått draghjälp av inkluderandet i det internationella fastighetsindexet EPRA.

Vi kan leverera mervärde när våra kunders behov av effektiva logistiklösningar ökar och vi är väl positionerade att möta nya konsumtions- och inköpsmönster hos våra kunders kunder. Vid sidan av e-handeln ser vi växande behov hos kunder inom livsmedel, restaurang och storkök, både av nya innovativa lösningar och citynära positioner. Under våren 2019 flyttar Chefs Culinar in i ett nytt distributionslager – en ny kund för oss och den tredje etableringen på vårt stora utvecklingsområde Sunnanå utanför Malmö.

De senaste kvartalen har konsumtionen utvecklats gynnsamt, men även eventuella sättningar kan gynna Catena som är finansiellt starkt. Säkrade räntenivåer ökar dessutom tåligheten ytterligare för förändrade villkor på finansmarknaderna, relativt konkurrenterna. Attraktiva räntenivåer tillsammans med en fördelaktig lånestruktur gör att föreslagna ändringar i beskattning inte förväntas att sätta några större spår i Catenas resultat” säger Catenas VD Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                   Peter Andersson, vice VD och CFO

Tel. 0706-60 83 50                                                        Tel. 0730-70 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se                       peter.andersson@catenafastigheter.se  

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 424,2 Mkr per 31 mars 2018.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Citat

Catena fortsätter att visa förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt under första kvartalet.
Benny Thögersen, VD