Catena förvärvar logistikfastighet i Morgongåva för 280 Mkr och emitterar nya aktier

Catena förvärvar och tillträder idag en fastighet till ett värde av 280 Mkr av säljaren Domarbo Skog AB. E-handelsapoteket Apotea är hyresgäst i den effektiva och klimatsmarta e-handelsanläggningen.

2018-07-02 kl. 13:30

Catena och Domarbo Skog AB har idag tecknat avtal om att Catena förvärvar fastigheten Snesholm 1:16 i Heby kommun, Uppsala län. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 280 Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 77 Mkr, varav en del finansieras via egen kassa och en del erläggs med nyemitterade aktier i Catena. Emissionen för att delfinansiera förvärvet riktas till säljaren, Domarbo Skog Aktiebolag och har fulltecknats och betalats genom förvärvet. Emissionen innebär ett kapitaltillskott om 50 Mkr. Teckningskursen i emissionen om cirka 175 kr per Catena-aktie baseras på de tio senaste handelsdagarnas snittkurs och innebär att Domarbo Skog Aktiebolag äger 285 330 nya aktier i Catena, vilket motsvarar 0,76 procent av samtliga aktier efter emissionen. Nyemissionen är beslutad av Catenas styrelse med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma 2018.

Fastigheten har en tomtareal om cirka 83 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 38 000 kvm, ett hyresvärde om drygt 18 Mkr med en kvarvarande hyresavtalstid på 11,5 år. Den nybyggda fastigheten på strategiskt läge i logistikklustret i Morgongåva är både klimatneutral och energieffektiv och har Sveriges största solcellsanläggning på taket. Hyresgästen Apotea är Sveriges första renodlade e-handelsapotek och från den aktuella fastigheten levereras upp till 100 000 försändelser per dag till Apoteas kunder runt om i landet.

”Morgongåva Företagsparks intensiva expansion fortsätter och genom den här affären med Catena kan vi fortsätta med ytterligare nybyggnationer för e-handels- och logistikverksamheter inom företagsparken”, säger Henrik Lindley, VD Domarbo Skog Aktiebolag och Morgongåva Företagspark AB.

”Med förvärvet stärks Catenas position i Mälardalen och vi befäster vår position som ledande inom logistikfastigheter för e-handel. Hyresgästen Apotea är en föregångare i branschen och vår förhoppning är att Catenas insikter kring framtidens logistikfastigheter och varuflöden blir en tillgång för Apotea och för företagsparken i Morgongåva”, konstaterar Benny Thögersen, VD Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Tel. 0730-70 22 12
maths.carreman@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 424,2 Mkr per 31 mars 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med förvärvet stärks Catenas position i Mälardalen och vi befäster vår position som ledande inom logistikfastigheter för e-handel. Hyresgästen Apotea är en föregångare i branschen och vår förhoppning är att Catenas insikter kring framtidens logistikfastigheter och varuflöden blir en tillgång för Apotea och för företagsparken i Morgongåva.
Benny Thögersen, VD Catena