Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark för att möjliggöra vidareutveckling av E-City Engelholm

2018-10-25 kl. 8:45     

Catena har idag tecknat avtal med en privat markägare om förvärv av 600 000 kvm mark i anslutning till E-City Engelholm.

Den förvärvade fastigheten Kärra 1:9 i Ängelholms kommun är belägen på ett utmärkt logistikläge i nära anslutning till både E6 och E4. Förvärvet möjliggör byggnation av moderna och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad yta om drygt 200 000 kvm till en investering om cirka 1 Mdkr på sikt. Framtida etableringar förväntas generera många nya arbetstillfällen, på angränsande område finns sedan tidigare Dream Logistics och e-handelsföretaget Boozt.

Catenas ambition är att genom hållbara lösningar och smarta samordningseffekter för framtidens handel vidareutveckla e-handelsklustret E-City Engelholm. Det sker framförallt genom en sammanhållen och långsiktig planering för området som ger möjligheter för kunder att dela driftslösningar, service och transporter. Att sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan är en viktig utgångspunkt, helhetsgreppet avspeglas även i en genomtänkt arkitektur för området.

Med E-City sätter vi Ängelholm på kartan som ett centrum för e-handelslogistik. Vår vision är ett hållbart företagskluster som öppnar upp helt nya möjligheter och erbjuder stora samordningsvinster för aktörer inom digital handel, säger Catenas VD, Benny Thögersen.

Förvärvet sker via det av Catena helägda dotterbolaget Queenswall Två AB till ett fastighetsvärde om 42,5 Mkr. Avtalet är villkorat med förutsättningen att förvärvstillstånd beviljas. Planarbete har inletts för den förvärvade fastigheten och beräknas pågå under drygt två år.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se   

Annie Nyblom, Kommunikationsansvarig
Tel. 0730-70 22 80
annie.nyblom@catenafastigheter.se  

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 647,2 Mkr per 30 juni 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Med E-City sätter vi Ängelholm på kartan som ett centrum för e-handelslogistik. Vår vision är ett hållbart företagskluster som öppnar upp helt nya möjligheter och erbjuder stora samordningsvinster för aktörer inom digital handel
Benny Thögersen, VD Catena