Delårsrapport januari–september 2013

2013-11-07 kl. 08:30

Catenas finansiella ställning

   Fastighetsintäkterna uppgick under perioden till 227,1 Mkr (217,4)

   Driftsöverskottet uppgick till 156,6 Mkr (137,9)

   Periodens resultat blev 117,7 Mkr (122,0) varav realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 30,9 Mkr (26,0)

   Resultat per aktie uppgick till 8,76 kr (9,13)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

   Catena förvärvade aktierna i Brinova Logistik AB

   Avtal tecknats om förvärv av Järfälla Dikartorp 3:6

   Förvärv av Hallsberg Terminalen 1

Finansiella mål för Catena

Avkastningen på eget kapital ska överstiga räntan på en svensk femårig statsobligation med minst 5 procentenheter, räntetäckningsgraden ska ej understiga 1,75 gånger och soliditeten ska lägst vara 30 procent.

Utdelningspolicy

Utdelningen för Catena skall långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet, reducerat med schablonberäknad skatt

Det nya Catena har fått en flygande start med en väl fungerande, utvecklingsbar och lönsam logistikverksamhet i kombination med ett värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD        Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00         Tel. 0730-70 22 44

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Citat

”Det nya Catena har fått en flygande start med en väl fungerande, utvecklingsbar och lönsam logistikverksamhet i kombination med ett värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt”
Gustaf Hermelin, VD