Catena förvärvar logistikmark i Bjuvs kommun

Report this content

Catena har förvärvat 565 000 kvm attraktiv logistikmark av en privat markägare i Bjuvs kommun.

2021-10-29 kl.13.00  

Den förvärvade fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun är belägen på utmärkt logistikläge i nära anslutning till E4 och med snabb access till E6. Förvärvet möjliggör byggnation av hållbara och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om drygt 240 000 kvm till en investering om cirka 2 Mdkr på sikt. Den aktuella marken ligger nära gränsen till Åstorps kommun vid Åstorp södra industriområde. Där opererar sedan tidigare Seafrigo i en nybyggd logistikanläggning som Catena uppförde 2021 på fastigheten Broby 57:5.

- Med förvärvet kommer Catena kunna attrahera fler framgångsrika och växande företag som vill verka på platsen. Vi upplever stark efterfrågan på logistikytor på strategiska lägen, det speglar samhällets förändrade köpbeteenden och varuflöden men är också ett resultat av att aktörer inom logistik och handel arbetar hårt med att optimera sina processer för att kunna erbjuda anpassade, snabba och klimatsmarta leveranser, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

- Vi ställer oss positiva till Catenas förvärv och möjligheterna det kan skapa för näringslivet lokalt, kommenterar Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuv.

Planarbetet inleds inom kort för den förvärvade fastigheten och beräknas pågå under 12-24 månader. De nordvästra delarna av Skåne är intressanta ur ett logistikperspektiv – ett stort befolkningsunderlag och närhet till större transportleder har stor betydelse för att säkra effektiva godsflöden.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg, Tel. 0730-70 22 66 goran.jonsson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 21 972,6 Mkr per den 30 september 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar: