Catena investerar i och utvecklar logistik- och  livsmedelskluster i Bjuv

Report this content

I syfte att utveckla ett nytt logistik- och  livsmedelskluster har Catena inlett samarbete via intressebolag som förvärvar fastigheter i Bjuv till ett fastighetsvärde om 85 Mkr.

018-03-01, kl. 15:30

Catena har i samarbete med Foodhills AB och Backahill AB startat ett gemensamägt bolag, Foodhills Fastighet AB. Catena har en ägarandel på 45 procent, Backahill 45 procent och Foodhills AB äger resterande 10 procent av fastighetsbolaget. Utsedd VD för bolaget är Mikael Halling, som tidigare under många år fungerat som vice VD och Senior Advisor hos Catena.

Foodhills Fastighet har idag förvärvat fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun. Säljare är Findus som varit brukare av fastigheten under många år och haft både huvudkontor och produktion på platsen. Affären sker som en fastighetstransaktion till ett värde om 85 Mkr och tillträde sker idag.

Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbaryta om drygt 100 000 kvadratmeter. Del av Selleberga 17:1 är lantbruksmark och Lunnahus 4:2 består av ett större vattenreningsverk. För närvarande finns inga hyresgäster på fastigheterna och uthyrningsarbetet kommer inledas omgående. Uppskattat hyresvärde uppgår till cirka 35 Mkr.

”Fastighetsbolaget är en möjliggörare för de verksamheter som kommer att etablera sig på området. Genom en gemensam satsning i Bjuv, som har ett bra läge bara några kilometer från E4 och E6, är vi med och skapar möjligheten för ett logistik- och livsmedelskluster med nya arbetstillfällen, smarta lösningar och samordningsvinster både för det hållbara samhället, leverantörerna och kunderna.” säger Catenas VD, Benny Thögersen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se 

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg, Tel. 0730-70 22 66, goran.jonsson@catenafastigheter.se  

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 131,1 Mkr per 31 december 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar: