Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Report this content

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

2021-03-31 kl. 08:30  

Ökningen sker mot bakgrund av den riktade nyemission av aktier som, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 1 mars 2021. Det ökade aktiekapitalet till följd av nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 1 mars 2021.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 527 911 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 31 mars 2021 uppgår till 168 197 761,60 kronor fördelat på 38 226 764 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Taggar: