Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

Report this content

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

2022-04-30 kl. 08:30  

Ökningen sker mot bakgrund av den riktade nyemission av aktier till WDP NV/SA som, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 28 mars 2022. Det ökade aktiekapitalet till följd av nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 5 april 2022.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 4 122 676 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 30 april 2022 uppgår till 199 537 536 kronor fördelat på 45 349 440 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 24 905 Mkr per den 31 mars 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar