Catena tillträder fastighetsportfölj och genomför riktad nyemission

Report this content

Catena har, i enlighet med bolagets tidigare pressmeddelande den 22 februari 2021, tillträtt sex logistikfastigheter till ett värde av 815 Mkr efter avdrag för latent skatt. Med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman 2020, emitteras nu 527 911 nya Catena-aktier.

2021-03-01 kl.13.00  

Catena AB och det danska företaget H5 Properties A/S tecknade den 22 februari 2021 avtal om att Catena förvärvar sex logistikfastigheter i Danmark och Sverige till ett värde av 815 Mkr efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till 457 Mkr efter avdrag för latent skatt. Förvärvet genomförs genom bolagsköp samt via nyemitterade Catena-aktier. Enligt avtalet har betalning delvis skett genom en revers om 200 Mkr utställd av Catena, vilken säljaren överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena i samband med tillträdet som skett idag den 1 mars 2021.

Nyemissionen är beslutad av Catenas styrelse med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma 2020 och innebär ett kapitaltillskott om 200 Mkr enligt ovan. Teckningskursen i emissionen om cirka 379 kr per Catena-aktie baseras på de 10 senaste handelsdagarnas noterade genomsnittskurs och innebär att H5 Properties äger 527 911 nya aktier i Catena, vilket motsvarar 1,38 procent av samtliga aktier efter emissionen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar: