• news.cision.com/
  • Catena/
  • Catena vinner markanvisningstävling i Helsingborg tillsammans med Nowaste Logistics

Catena vinner markanvisningstävling i Helsingborg tillsammans med Nowaste Logistics

Report this content

Catena och Nowaste Logistics tilldelas markanvisning för all mark inom verksamhetsområdet Välluv i Helsingborg. På platsen kommer effektiva, hållbara logistikanläggningar med fokus på innovativa lösningar att uppföras.

2021-10-20 kl. 9.00  

Den aktuella marken ligger alldeles invid E6, omfattar cirka 160 000 kvm och är av kommunen avsedd för industriändamål. I konkurrens med tolv inlämnade anbud, i den tävling som Helsingborg stad bjöd in till, vann det förslag som Catena och Nowaste tillsammans inkom med.

Logistikfastighetsföretaget Catena kommer att utveckla, äga och förvalta medan Nowaste Logistics, en ledande aktör inom tredjepartslogistik, kommer att operera i de logistikanläggningar som bolagen gemensamt vill uppföra på platsen. Catenas och Nowaste Logistics vision för området är att det ska användas effektivt, utformas estetiskt tilltalande där höjderna nyttjas och nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar. Byggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE, vara robusta och resilienta med innovativa energilösningar där solceller utgör en del. En nettonollförlust av biologisk mångfald är målsättningen.

- Sedan länge är Helsingborgsregionen högntressant ur ett logistiskt perspektiv med sin närhet till viktig infrastruktur, befolkningsräckvidd och kompetens. Det är glädjande att vi nu kan fortsätta växa på orten tillsammans med vår hyresgäst Nowaste som har lika höga ambitioner som vi har – inte minst när det kommer till hållbarhet, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena.

- Nowaste Logistics fortsätter satsningen på att bli Nordens ledande logistikbolag. Vi ser Helsingborgsregionen som en viktig logistikposition som på sikt kan öppna upp möjligheten för 300-350 arbetstillfällen. Tillsammans med Catena ämnar vi att utveckla smarta och energieffektiva logistikfastigheter som kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

Sedan tidigare har Nowaste Logistics verksamhet i flera av Catenas fastigheter i Helsingborg, med flera anläggningar vid Logistikposition Tostarp.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 21 174,1 Mkr per den 30 juni 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar: