Catena vinner pris för Årets Logistiketablering 2017

Catenas satsning på e-handelskluster i Ängelholm har, som en av tre, nominerats i tidningen Intelligent Logistiks tävling ”Årets Logistiketablering 2017”. Idag står det klart att det vinnande bidraget blev Catenas logistikfastighet med Boozt Fashion som hyresgäst.

2017-10-12, kl. 18:30

Catena äger via helägda dotterbolaget Queenswall AB drygt 205 000 kvadratmeter utvecklingsbar mark väl belägen söder om Ängelholm utmed E6:an. På fastigheten, som vi benämner E-City Engelholm, har bland annat en 43 500 kvadratmeter stor logistikbyggnad uppförts till Boozt. I fastigheten bedriver Boozt sitt e-handelslager med en stor automationslösning, AutoStore, som dessutom är under en pågående utbyggnad.

Fastigheten är utformad speciellt för att passa e-handelsoperatörernas krav och är miljöanpassad och håller på att certifieras genom Green Building. Genom innovativa lösningar, bland annat energiträd, har byggnaden endast en energiuppvärmning som maximalt uppgår till 10 kWh per kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas att Boverket förespråkar 45 kWh.

Hela området omfattar en möjlig logistikyta om cirka 97 000 kvadratmeter. Två etapper av fem är färdigställda och arbetet med att projektera tredje etappen är påbörjad. Ängelholm är strategiskt belägen för både nationella och internationella godsflöden och den kvarvarande marken ger Catena goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av området med för logistik anpassade anläggningar.

Det känns glädjande att vårt arbete med att vara i framkant när det gäller nya trender både inom smarta lösningar, energieffektivitet, placering och byggnadens utformning ger resultat. Vi ser utnämningen som en bekräftelse på ett väl utfört arbete.” säger Benny Thögersen, VD Catena AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                              Göran Månsson, VD Queenswall

Tel. 0706-60 83 50                                    Tel. 0730-70 22 32

benny.thogersen@catenafastigheter.se   goran.mansson@catenafastigheter.se                                                                                                                            

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4 Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.