Catenas valberedning inför årsstämman 2016

2015-10-08 kl. 12.00

Catena årsstämma den 28 april 2015 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                              

Åsa Bergström utsedd av Fabege AB (publ)                                                                      

Svante Paulsson utsedd av Backahill AB                                                                                        

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Valberedningens ordförande är Åsa Bergström medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 78 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2015.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Åsa Bergström                                      Henry Klotz

Ordförande i valberedningen                 Styrelsens ordförande

Tel. 08-555 148 29                                Tel. +44 (0) 7766 205 145

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 737,9 Mkr per 30 juni 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar