Catenas valberedning inför årsstämman 2018

2017-10-12, kl. 14.00

Catena årsstämma den 27 april 2017 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Fredrik Widlund utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gustaf Hermelin, styrelsens Ordförande och utsedd av SFU Sverige AB                                                                                          

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 57 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2017.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson                                                    Gustaf Hermelin

Ordförande i valberedningen                              Styrelsens ordförande

Tel. +46-704-31 05 45                                        Tel. +46-705-60 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4 Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.