Catenas valberedning inför årsstämman 2019

2018-10-16 kl. 8:45      

Catenas årsstämma den 26 april 2018 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Fredrik Widlund, utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdnings plc)
Anders Nelson, utsedd av Backahill Kil AB
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans drygt 52 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2018.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson                                                             Gustaf Hermelin

Ordförande i valberedningen                                       Styrelsens ordförande

Tel. +46-704 31 05 45                                                  Tel. +46-705 60 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 647,2 Mkr per 30 juni 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.