Catenas valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

2019-10-28 kl. 16:00      

Catenas årsstämma den 25 april 2019 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare att utse en ägarrepresentant. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Då två av de större ägarna har avsagt sig deltagande, har valberedningen nu konstituerat sig enligt följande:

Anders Nelson, utsedd av Backahill Kil AB
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Jan Persson utsedd av Kilen 134 Strängnäs AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 46 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2019.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson                                                                   
Ordförande i valberedningen                                      
Tel. +46-704 31 05 45                                                      

Gustaf Hermelin
Styrelsens ordförande
Tel. +46-705 60 00 00

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 918,3 Mkr per 30 september 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

 

Taggar: