Catenas valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

2021-10-27 kl.08:00 

Catenas årsstämma den 29 april 2021 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden uppmana nästa ägare i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningen har konstituerat sig enligt följande:

Anders Nelson, utsedd av Backahill Inter AB
Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB                                                     

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 45,6 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2021.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. +46-704 31 05 45
Gustaf Hermelin, Styrelsens ordförande, Tel. +46-705 60 00 00

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 21 174,1 Mkr per den 30 juni 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Taggar: