Delårsrapport januari – september 2015

2015-11-06 kl. 08:00

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 345,1 Mkr (317,0).

  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 264,9 Mkr (241,9).

  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 192,1 Mkr (155,0).

  • Periodens resultat ökade till 426,2 Mkr (310,1), motsvarande ett resultat per aktie om 16,63 kr (12,12), varav värdeförändringar på derivat ingår med 2,4 Mkr (-91,0) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 231,1 Mkr (333,4).

  • Efter periodens utgång har Catena förvärvat Klöverns aktier i Tribona och lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona.

Återigen kan vi rapportera ett bra kvartal och för årets första nio månader redovisar vi ett signifikant förbättrat förvaltningsresultat. Ett resultat av att vi, under de två gångna åren, har lagt mycket tid på att vårda och utveckla våra befintliga kundrelationer och fastigheter.

Efter periodens utgång förvärvade vi Klövern ABs samtliga aktier, motsvarande nästan 30 procent av aktiekapitalet, i Tribona AB. Samtidigt lämnade vi ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i Tribona om att förvärva samtliga återstående Tribona aktier. Redan nu har ett antal större aktieägare i Tribona som representerar drygt 30 procent förbundit sig att acceptera erbjudandet i utbyte mot aktier i Catena. Detta innebär att vi redan säkerställt drygt 60 procent av aktierna i Tribona. Genom förvärvet, som bland annat är villkorat av ett stämmobeslut om en nyemission, stärker vi Catenas position och blir definitivt det ledande bolaget inom logistikfastigheter. Ett bolag med starkt kassaflöde och goda förutsättningar för en fortsatt expansion. Det ger oss också utmärkta möjligheter att fortsätta rationalisera förvaltningen och bredda kundbasen. Dessutom räknar vi med en ökad likviditet i Catenas aktie, vilket skapar mervärde för våra aktieägare.

Vi har en spännande resa framför oss. Jag säger inte att den är enkel, men sammantaget så förväntar jag mig ett Catena i fortsatt stadig och balanserad tillväxt.säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44               

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 102,0 Mkr per 30 september 2015.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar: