Delårsrapport januari – september 2018

Genom ett uthålligt och aktivt arbete förbättras löpande driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Det ligger bakom förvaltningsresultatet som ökade med 27 procent jämfört med motsvarande period 2017.

2018-10-26 kl.08:00

  •  Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 805,4 Mkr (658,6). 
  •  Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 610,5 Mkr (500,9). 
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 422,8 Mkr (333,0). 
  •  Periodens resultat ökade till 665,3 Mkr (531,0), motsvarande ett resultat per aktie om 17,74 kr (13,20), varav värdeförändringar ingår med 325,8 Mkr (295,3). 
  •  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 164,88 kr (143,73). 

”Långa och hållbara kundrelationer med stabila hyresgäster är grundläggande för Catena, något som tydliggörs i resultaten vi visar. Vår kundbas avspeglar dessutom förskjutningen mot digital handel, ett resultat av vår ambition att tidigt identifiera förändringar i marknaden för att ha kapacitet att möta nya behov. Långsiktigheten vad gäller både kunder och markytor, i kombination med ett starkt kassaflöde och en skuldsättning som vid varje tillfälle är väl avvägd, gör oss väl rustade för exempelvis stigande räntor eller avkastningskrav. Det är ett gott utgångsläge som möjliggör fortsatt fokus på projekt- och platsutveckling. I en föränderlig omvärld är förmågan och kompetensen att identifiera attraktiva lägen avgörande. Med vårt avtal om förvärv av 450 000 kvadratmeter mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun vill vi säkra ytterligare en logistikposition som svarar mot de behov som uppstår när flöden, handel och köpmönster förändras. Läget och den förvärvade marken har stor potential för framtida lager- och terminalanläggningar som möjliggör en hållbar leveranskedja där alla led är fullt optimerade.Det är en utmaning att vara lyhörda och snabba när det gäller och samtidigt våga hålla fast vid långsiktiga strategier, jag kan stolt konstatera att vi lyckas med våra föresatser.” säger Catenas VD Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se              

Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 257,4 Mkr per 30 september 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.