Förändring av Catenas valberedning inför årsstämman 2016

2015-11- 26 kl. 12.00

I och med Fabege AB:s försäljning av aktier i Catena har Catenas valberedning förändrats.

Till ny ledamot, som ersätter Åsa Bergström (Fabege AB), har Klas Andersson utsetts (Klas Andersson representerar SFU Sverige AB).

Valberedning har nu följande utformning:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                              

Svante Paulsson utsedd av Backahill AB                                                                                        

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB                  

Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Klas Andersson medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 76 procent av rösterna i Catena per den 26 november 2015.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Klas Andersson                                     Henry Klotz

Ordförande i valberedningen              Styrelsens ordförande

Tel. 070-569 90 55                                Tel. +44 (0) 7766 205 145                   

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 102,0 Mkr per 30 september 2015.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar