Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

2018-03-22, kl 08:00

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 20 april 2018 kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena AB (publ), Bolagsstämma, Box 5003, 250 05 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Catena för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se och på huvudkontoret i Helsingborg, Landskronavägen 23 samt sänds till aktieägare på begäran. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2018. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, styrelsens motiverande yttranden och redogörelser, samt revisorsyttranden, enligt punkterna nedan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se och huvudkontoret i Helsingborg senast från och med onsdagen den 4 april 2018. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
 8. Anförande av verkställande direktör
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017
 10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisor
 17. Instruktion för valberedning
 18. Fastställande av ersättningspolicy
 19. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
 20. Bemyndigande för avyttring av egna aktier
 21. Bemyndigande för nyemission av aktier
 22. Beslut om ändring av bolagsordningen
 23. Övriga ärenden
 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Hermelin utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 

Styrelsen föreslår att utdelning för 2017 lämnas med 4,50 kr per aktie (tidigare 3,50 kr per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 30 april 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.  

Punkt 14 

Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 300 000 kr (tidigare 250 000 kr) kr till ordföranden och med  150 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 125 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 40 000 kr (40 000 kr) att fördelas med 20 000 kr (20 000 kr) till utskottets ordförande och 10 000 kr (10 000 kr) vardera till två ledamöter, 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 1 340 000 kr (tidigare 2 940 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15 

Valberedningen föreslår omval av Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Katarina Wallin och Hélène Briggert
(f d Hélène Nathhorst Spångberg)
och nyval av Tomas Andersson och Ingela Bendrot som ordinarie styrelseledamöter, samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande. Information om ledamöterna finns på www.catenafastigheter.se.

Punkt 16

Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Information om det föreslagna revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn finns på www.pwc.se och www.catenafastigheter.se

Punkt 17

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta oförändrad instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter – representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Instruktionen för valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida inte avvikelse motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.  

Punkt 18 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om i riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl.a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst 50 procent av årlig fast lön för verkställande direktören och högst 25 procent av årlig fast lön för övriga ledande befattningshavare. I årsredovisningen för 2017 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2017.

Punkt 19 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ Stockholm ska avyttring ske till gällande börskurs.

Punkt 21

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Syftet med bemyndigandena under punkterna 19-21 är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. 

Punkt 22

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av styrelsens säte, aktiekapitalet, antalet aktier, ort för bolagsstämma samt avstämningsförbehåll. Förslaget innebär ändringar av § 2, § 4, § 5, § 8 respektive § 14 i bolagsordningen enligt följande.

Ändring av § 2

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Solna, Stockholms län Helsingborg, Skåne län.

Ändring av § 4

§ 4 Aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital ska vara lägst femtiomiljoner (50.000.000) femtiofemmiljoner (55.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) tvåhundratjugomiljoner (220.000.000) kronor.

Ändring av § 5

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) tolvmiljonerfemhundratusen (12.500.000) och högst fyrtio miljoner (40.000.000) femtiomiljoner (50.000.000).

Ändring av § 8

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Göteborg Helsingborg eller Stockholm.

Ändring av § 14

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Huvudägarnas inställning  

Aktieägare, som representerar 45,9 procent av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till 37 413 523 st. Bolaget innehar inga egna aktier.  

Solna i mars 2018
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande                        Benny Thögersen, VD

Tel. 0705-60 00 00                                        Tel. 0706-60 83 50

Gustaf.hermelin@catenafastigheter.se         Benny.thogersen@catenafastigheter.se    

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 131,1 Mkr per 31 december 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar: