Kallelse till extra bolagsstämma

2015-11-05 kl. 18:30

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

måndagen den 30 november 2015 kl. 14.00 på Iva:s konferenscentrum, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 november 2015, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast tisdagen den 24 november 2015 kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena AB (publ), Bolagsstämma, Box 5003, 250 05 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Catena för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.catenafastigheter.se och på huvudkontoret i Helsingborg, Landskronavägen 7 A samt sänds till aktieägare på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 24 november 2015. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Fullständiga förslag

Fullständigt förslag till beslut med därtill hörande handlingar inför den extra bolagsstämman kommer finnas tillgängligt på www.catenafastigheter.se senast från och med måndagen den 9 november 2015.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller flera justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om nyemission av aktier

  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission varigenom aktiekapitalet ökas med högst 56 562 000 kronor genom emission av högst 12 855 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Tribona AB (publ) (Tribona). Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom tillskjutande (apport) av aktier i Tribona, varvid varje helt antal av åtta befintliga aktier i Tribona ska berättiga till teckning av tre aktier i bolaget.

Emissionen sker till fullgörande av det offentliga uppköpserbjudande som bolaget lämnat till aktieägarna i Tribona den 20 oktober 2015 och som bolaget reviderade den 23 oktober 2015, enligt vad som framgår av bolagets lämnade pressmeddelande av den 23 oktober 2015. Erbjudandet är bland annat villkorat av att bolagsstämma i bolaget fattar erforderliga beslut om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Huvudägarnas inställning

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har förklarat att de avser att rösta för emission av nya aktier i bolaget enligt ovan.

Antalet aktier och röster samt aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till 25 641 921 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägarna informeras om sin rätt att på stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Solna i november 2015
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                        Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 737,9 Mkr per 30 juni 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar