Penser Access: Catena - Kvalitet till ett högt pris

Catenas hyresintäkter uppgick för 2018 till 1 090,7 mkr, en ökning med cirka 22% från 2017. Förvaltningsresultatet uppgår till 571,3 mkr, en ökning med 30% får föregående år. EPRA-NAV ökade till 169,53 kr. Drivkrafterna bakom den kraftiga intäktsökningen är färdigställande av projekt samt förvärv av nya fastigheter. Vi väljer att höja våra estimat något baserat på den starka tillväxten i intjäningsförmågan och projektutveckling. På kort sikt anser vi aktien vara fullvärderat givet ett P/EPRA-Nav om 1,4x vi ser dock en fortsatt medelhög potential i akten baserat på den starka NAV utvecklingen och höga kassaflödesgenereringen

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/catena_20190218.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera