Bokslutskommuniké - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Report this content

2016-01-01 – 2016-12-31

 • Nettoomsättning för året uppgick till 330,9 MSEK (300,5 MSEK).
 • Rörelseresultat för året uppgick till 9,5 MSEK (16,0 MSEK).
 • Resultat före skatt för året uppgick till 8,8 MSEK (-22,0 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för året uppgick till 0,67 SEK (-4,26 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter uppgick under året till 67 % (61 %) av nettoomsättningen.*
 • Stor affär med Japan Exchange Group (JPX) gällande realtidsclearing för den japanska derivatmarknaden.
 • Därtill en mindre affär gällande avancerade riskberäkningar för samtliga handlade tillgångsslag på den japanska finansmarknaden.**
 • Under året har en designstudie levererats till en stor internationell börsgrupp gällande realtidsclearing- och CSD-system. Designstudien är avslutad och kommersiella förhandlingar kring implementering av systemen pågår.
 • Styrelsens föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsperioden.
 • Efter årets utgång har avtal ingåtts med en på kundens begäran ännu ej namngiven asiatisk marknadsplats gällande leverans av Cinnobers realtidsclearingssystem. Affären bedöms vara medelstor.**
 • Efter årets utgång har styrelsen för Cinnober beslutat att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av aktier för att finansiera satsningen på försäljning av teknologi och tjänster för realtidsclearing till banker, så kallad client clearing. Denna verksamhet kommer att utgöra ett eget affärsområde och bedrivas i ett helägt dotterbolag till Cinnober.

* För bättre jämförbarhet mellan åren har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.
** Se kommersiella definitioner s.15 i fullständig delårsrapport.

Cinnober befinner sig i en expansiv fas där vi fortlöpande skördar framgångar inom vårt traditionella segment börser och clearinghus”, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar. ”Under 2016 har vi expanderat och rekryterat kontinuerligt för att möta en växande efterfrågan. Samtidigt investerar vi för framtida tillväxt via breddade målgrupper, främst genom rapporteringstjänster samt clearing- och risklösningar riktade till internationella banker och mäklarhus.”

Bilaga: Bokslutskommuniké 2016-01-01 – 2016-12-31

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
22 februari 2017, klockan 17:33
.

För ytterligare information kontakta Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08 503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Grundades 1998, har i dagsläget runt 290 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett trettiotal nationaliteter.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0000778474, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.


Taggar:

Citat

Cinnober befinner sig i en expansiv fas där vi fortlöpande skördar framgångar inom vårt traditionella segment börser och clearinghus. Under 2016 har vi expanderat och rekryterat kontinuerligt för att möta en växande efterfrågan. Samtidigt investerar vi för framtida tillväxt via breddade målgrupper, främst genom rapporteringstjänster samt clearing- och risklösningar riktade till internationella banker och mäklarhus.
Veronica Augustsson