Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2016-01-01 – 2016-09-30

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 232,6 MSEK (218,1 MSEK).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 MSEK (9,8 MSEK).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,4 MSEK (-27,3 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,23 SEK (-4,74 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter uppgick under perioden till 67 % (61 %) av nettoomsättningen.*
 • Stor affär med Japan Exchange Group (JPX) gällande realtidsclearing för den japanska derivatmarknaden. Därtill en mindre affär gällande avancerade riskberäkningar för samtliga handlade tillgångsslag på den japanska finansmarknaden.**
 • Under perioden har en stor internationell börsgrupp beställt en designstudie gällande både realtidsclearing- och CSD-system. Designstudien fortlöper enligt plan och kommersiella förhandlingar kring implementering av systemen sker i positiv anda.

  * För bättre jämförbarhet mellan perioder har vidarefakturerade kostnader exkluderats ur nettoomsättningen vid beräkning av återkommande intäkter.
  ** Se kommersiella definitioner s.16 i fullständig delårsrapport.

”Sammanfattningsvis befinner sig Cinnoberkoncernen i en expansionsfas. Vi investerar i de nya affärsområdena client clearing och rapporteringstjänster, samtidigt som vi växer inom vårt traditionella segment bestående av börser och clearinghus”, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar. ”Årets tredje kvartal kan summeras med en klart förbättrad lönsamhet och ett rörelseresultat på 7,8 MSEK. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt och optimism - en framtid där vi bygger en allt bredare och starkare produktportfölj inom fintech.

Bilaga: Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-09-30

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016, klockan 11:00.

För ytterligare information kontakta: Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com.

Kort om Cinnober:

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Grundades 1998, har i dagsläget drygt 280 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett trettiotal nationaliteter.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0000778474, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Sammanfattningsvis befinner sig Cinnoberkoncernen i en expansionsfas. Vi investerar i de nya affärsområdena client clearing och rapporteringstjänster, samtidigt som vi växer inom vårt traditionella segment bestående av börser och clearinghus. Årets tredje kvartal kan summeras med en klart förbättrad lönsamhet och ett rörelseresultat på 7,8 MSEK. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt och optimism - en framtid där vi bygger en allt bredare och starkare produktportfölj inom fintech.
Veronica Augustsson