Kallelse till årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ) Org. Nr 556548 – 9654

Report this content

Tid: 16 maj 2017, kl. 17.00

Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm

Deltagande

Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) är ett avstämningsbolag. För att ha rätt att rösta på bolagsstämman måste aktieägaren den 10 maj 2017 vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”). De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (på exempelvis bankdepå) måste tillfälligtvis inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före den 10 maj 2017.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska anmäla sitt deltagande på stämman senast den 12 maj 2017. Anmälan sker skriftligen till Cinnober Financial Technology AB (publ), Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, eller per e-post till ir@cinnober.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cinnober.com, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Styrelsens förslag till beslut (som är fullständiga i denna kallelse) samt redovisningshandlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.cinnober.com och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras vidare om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens genomgång av verksamhetsåret
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut:
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse samt val av revisor
 12. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Thomas Nygren väljs till ordförande vid årsstämman.

8.b. Beslut: om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå, och att årets vinst balanseras i ny räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Nils-Robert Persson, representerande cirka 17,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och som på stämman kommer att representeras av Patrik Enblad genom fullmakt, föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Nils-Robert Persson föreslår att arvode ska utgå till externa ledamöter med 150 000 kronor per år och till styrelsens ordförande (om extern) med 300 000 kronor per år. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

11. Val av styrelse och revisor

Nils-Robert Persson föreslår omval av Nils-Robert Persson, Cecilia Lager, Peter Lenti, Staffan Persson, Helena Westin och Patrik Enblad till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Nils-Robert Persson som styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av aktier (s.k. split) och ändring av bolagsordningen enligt följande.

 1. Varje befintlig (1) aktie delas upp på tre (3) aktier (3:1). Efter uppdelningen kommer antalet aktier uppgå till 22 431 105, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,33 kronor.
 2. Styrelsen bemyndigas besluta om avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos Bolagsverket.
 3. Uppdelningen genomförs för att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt antal utestående aktier.
 4. Genom uppdelningen får Bolaget ett större antal utestående aktier varför bolagsordningens § 5 måste ändras. Styrelsen föreslår därför att § 5 i bolagsordningen ges följande lydelse: ”Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.”
 5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och avlagda rösterna.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 350 000 kronor. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid årsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veronica Augustsson                                                           
Vd                                                                                                         
Cinnober Financial Technology AB                                        
08-503 047 00                                                                    
veronica.augustsson@cinnober.com

Fredrik Backlund 
Kommunikationschef 
Cinnober Financial Technology AB 
073-403 12 39 
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Taggar: