Affärsuppdatering avseende Service Provider-segmentet

Clavister konstaterar ett fortsatt starkt intresse för virtualiserade säkerhetslösningar för Service Provider-segmentet*). Bolaget bekräftar att potentiella intäkter står sig väl jämfört med riktlinjerna i tidigare distribuerad Telecom Update. Det kommersiella intresset för utökad funktionalitet är dessutom större än vad som initialt bedömdes.

För åtminstone två av bolagets totalt sex paketerade lösningar mot Service Provider-segmentet uppskattas den potentiell intäkten, per lösning, från en mobiloperatör med 10 miljoner abonnemang till i storleksordningen mellan 15 och 30 miljoner kronor, exklusive support, över en femårsperiod. För ytterligare minst två av lösningarna uppskattas intäkterna per lösning till minst tre till fem miljoner kronor, exklusive support, för samma storlek av mobiloperatör.

Genom kontrakterade partners kan bolaget idag adressera drygt 30% av ca 800 operatörer globalt. Externa analytiker menar att 80% av operatörernas investeringar i mobilnät år 2020 är av virtualiserad karaktär.

*)Begreppet ”Service Providers” kommer hädanefter att användas för att beskriva det bredare segment som bolaget adresserar och där mobiloperatörer ingår.

Clavister (Nasdaq:CLAV) har per idag utvecklat och paketerat sex olika lösningsområden, eller lösningar, för Service Providers. Dessa lösningar kommer över tid att kompletteras med ytterligare funktioner. Merparten av dessa lösningar är prissatta enligt en modell där slutkunden betalar en licensavgift per lösning och maximal kapacitet (datamängd) i nätverket. Priset varierar mellan de olika lösningarna. En kund som nyttjar flera lösningar betalar således multipla licensavgifter. Kunden bestämmer själv hur stor kapacitet den behöver och uppgraderar licensen allt eftersom datamängden ökar och när de önskar addera ytterligare funktioner. Till detta kommer en återkommande, årlig supportavgift baserad på ackumulerade licenskostnader.

Bolaget kan med god säkerhet bekräfta tidigare kommunicerad initial kapacitet mellan 20 och 100 Gbps, och att vissa kunder dessutom väljer att beställa tilläggsfunktioner. Affären skalar därefter dels i takt med att kunden rullar ut lösningarna, och dels i takt med att kundens underliggande kapacitetsbehov ökar över tid som en funktion av antalet användare samt efterfrågan på datakapacitet per användare. Flertalet externa källor, såsom Ericsson i sin Mobility Report samt Cisco i sin Virtual Networking Index påvisar en kraftig ökning över tid. Under en kunds utrullningsfas på tre till fem år är det därför inte orimligt att anta att behovet minst fördubblas årligen, för att därefter, i en normaliserad fas, öka med underliggande datatillväxt, och då i storleksordningen 30-60% år över år.

Som framgår av ovan är det många parametrar som påverkar det långsiktiga ordervärdet för Clavister (kapacitet, datatillväxt, antal lösningar samt eventuella tilläggsfunktioner). Därför väljer bolaget att presentera en förenklad modell specifikt avseende kundgruppen mobiloperatörer. Då kapacitetsbehovet i stor utsträckning är proportionerlig med antal mobilabonnemang, kan värdet på en order härledas från operatörens storlek. För en mobiloperatör med t.ex 10 miljoner abonnemang (på global basis relativt liten operatör), bedömer vi att kontraktsvärdet över fem år bör vara i storleksordningen 15 och 30 miljoner kronor, exklusive supportavgifter, per lösning för åtminstone två av bolagets lösningar. Ytterligare lösningar och funktionstillägg ökar värdet ytterligare. Det är viktigt att som tidigare nämnts notera att ordervärdet initialt är måttligt men ökar proportionellt med operatörens tillväxt, fler lösningar samt funktionstillägg.

Clavister vill därmed bekräfta att potentiella intäkter per Service Provider står sig väl jämfört med de riktlinjer bolaget inkluderade i tidigare distribuerad Telecom Update.

Idag finns enligt GSMA ca 800 registrerade mobiloperatörer globalt och antal mobilabonnemang uppgick 2016 till ca 7,7 miljarder (källa: Ericsson Mobility Report 2016). Clavister adresserar indirekt drygt 30% av marknaden genom bolagets kontrakterade partners, med en ambition att öka denna andel över tid. Enligt analyser från Market Research Reports samt SNS Research, kommer redan 2018 mer än 70% av alla operatörer att ha inlett projekt i syfte att virtualisera sina nätverk, och 2020 förväntas 80% av alla investeringar i mobilnäten vara av virtualiserad karaktär. En drivkraft bakom denna utveckling att virtualiserad infrastruktur enligt Gartner ger 40% lägre investeringskostnader och 60% lägre rörelsekostnader. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD och Koncernchef 
+46 727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Clavister konstaterar ett fortsatt starkt intresse för virtualiserade säkerhetslösningar för Service Provider-segmentet. Bolaget bekräftar att potentiella intäkter står sig väl jämfört med riktlinjerna i tidigare distribuerad Telecom Update. Det kommersiella intresset för utökad funktionalitet är dessutom större än vad som initialt bedömdes
Twittra det här